Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
      Misligholdte utlån       
298 265 316 Brutto mislighold over 90 dager *) 388 318 374
72 87 61 -  Individuelle nedskrivninger 71 94 83
226 178 255 Netto misligholdte utlån 317 224 291
24 % 33 % 19 % Avsetningsgrad 18 % 30 % 22 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
119 154 138 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 160 183 143
57 55 67 -  Individuelle nedskrivninger 72 70 62
63 99 71 Netto andre tapsutsatte engasjement 87 113 81
48 % 36 % 49 % Avsetningsgrad 45 % 38 % 43 %
*) Mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt av BN Bank ASA, utgjør 0,1 mill. per Q1.   
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.    

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN