Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
151 151 129 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 144 172 173
4 24 3 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 3 24 4
13 4 3 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 4 4 13
37 6 18 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 19 7 43
51 35 18 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 21 35 63
129 142 128 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 143 164 144
104 41 18 Konstaterte tap i perioden 21 43 119

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN