Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
-22 -9 -1 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 -8 -28
  5   -   - Periodens endring i gruppenedskrivninger   -   -   5
51 35 18 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 21 35 63
54 6 0 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 1 8 57
-37 -26 -3 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -3 -27 -38
51 7 15 Periodens tapskostnader 17 8 58

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN