Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
5.964 5.390 5.870 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.031 5.568 6.129
2.325 1.516 2.075 Havbruk 2.226 1.654 2.447
2.123 2.334 2.180 Industri og bergverk 2.396 2.574 2.349
2.967 3.392 2.922 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.446 3.856 3.504
2.625 2.021 2.536 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.715 2.206 2.804
5.734 5.737 5.768 Sjøfart 5.774 5.744 5.739
12.232 11.774   12.580 Eiendomsdrift   12.056 11.272 11.710
3.063 3.355 3.533 Forretningsmessig tjenesteyting 3.776 3.584 3.258
2.037 2.283 2.201 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.519 2.620 2.364
189 35   203 Offentlig forvaltning   230 64 215
1.795 1.411 1.757 Øvrige sektorer 1.763 1.428 1.801
41.052 39.248   41.624 Sum næring    42.930 40.571 42.322
61.377 55.808   62.655 Lønnstakere   63.900 56.816 62.587
102.430 95.056   104.279 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   106.830 97.387 104.909
29.348 25.433   29.789 Herav Boligkreditt    29.789 25.433 29.348
618 273   616 Herav Næringskreditt   616   273   618
72.464 69.350   73.874 Brutto utlån i balansen   76.425 71.681 74.943

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN