Note 13 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet  å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1. januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 5 i bankens årsrapport.

  

Morbank   Konsern
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
2.597   2.373   2.597  Egenkapitalbevis    2.597   2.373 2.597
  -0 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
895 183 895  Overkursfond  895 183 895
1.889   1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889   1.457 1.889
2.944   2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944   2.611 2.944
195 - -  Avsatt utbytte  - - 195
30 - -  Avsatt gaver  - - 30
106 70 106  Fond for urealiserte gevinster  123 92 123
0   0 38 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.402   1.404 1.370
- 173 231  Periodens resultat  321 272 -
8.656   6.867   8.700 Sum balanseført egenkapital 10.170   8.393 10.042
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -531   -678   -674
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 57 64 57
  -225 -0 - Fradrag for avsatt utbytte og gaver -6 -   -238
  -448   -403   -448 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -2 -   -2
  -165   -146   -178 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -193   -158   -179
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -734   -651   -703
  -55   -82   -109 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -107   -74   -49
-   -173   -231 Periodens resultat   -321   -272 -
- 87 169 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (fom. 2013 73 % etter skatt - tidligere 50 % etter skatt) 234 136 -
7.316   5.703   7.455 Sum ren kjernekapital   8.568   6.759 8.254
918 927 932 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.118   1.143 1.103
8.234   6.630   8.387 Sum kjernekapital   9.686   7.902 9.357
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% 31 - 31
312 316 308 Evigvarende ansvarlig kapital 308 318 312
1.810   1.333   1.610 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.875   1.598 2.127
  -448   -403   -448 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -2 -   -2
  -165   -146   -178 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -193   -158   -179
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -734   -651   -703
1.509   1.100   1.292 Sum tilleggskapital   1.285   1.107 1.586
9.742   7.730   9.679 Netto ansvarlig kapital 10.971   9.008 10.943
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.654   1.466   1.661 Engasjement med spesialiserte foretak   1.661   1.466 1.654
1.470   1.519   1.505 Engasjement med øvrige foretak   1.505   1.519 1.470
39 40 52 Engasjement med massemarked SMB 56 43 42
316 306 326 Engasjement med massemarked personer 583 518 560
28 30 26 Engasjement med øvrige massemarked 28 32 30
1.118 832   1.108 Egenkapitalposisjoner - - -
4.625   4.192   4.678 Sum kredittrisiko IRB   3.833   3.578 3.756
205 206 257 Gjeldsrisiko 257 206 205
14 49 14 Egenkapitalrisiko 15 16 15
- - - Valutarisiko - - -
315 315 337 Operasjonell risiko 438 420 420
553 506 545 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.086   2.018 2.074
  -75   -67   -75 Fradrag   -125   -110   -120
- - - Overgangsordning 102 - 246
5.637   5.200   5.756 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.606   6.127 6.596
70.468 65.003 71.951 Beregningsgrunnlag 82.578 76.590 82.446
      Kapitaldekning      
10,4 % 8,8 % 10,4 % ren kjernekapitaldekning 10,4 % 8,8 % 10,0 %
11,7 % 10,2 % 11,7 % kjernekapitaldekning 11,7 % 10,3 % 11,3 %
13,8 % 11,9 % 13,5 % kapitaldekning 13,3 % 11,8 % 13,3 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN