Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
  -   -   - Utsatt skattefordel 13 3 13
201 183 192 Varige driftsmidler 1.227 1.199 1.277
1.009 1.043 1.295 Opptjente ikke mottatte inntekter 1.307 1.027 1.026
46 402 101 Fordringer verdipapirer 101 402 46
283 521 395 Andre eiendeler 443 772 437
1.538 2.148 1.982 Sum øvrige eiendeler 3.090 3.404 2.798

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN