Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
2.002 2.101 2.128 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.128 2.101 2.002
138 272   258 Havbruk   258 272 138
891 1.915 1.252 Industri og bergverk 1.252 1.915 891
1.715 1.623 1.532 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.532 1.623 1.715
3.923 3.209 3.085 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.085 3.209 3.923
1.166 899 1.687 Sjøfart 1.687 899 1.166
4.865 4.218 4.872 Eiendomsdrift 4.234 3.589 4.256
4.802 4.867 4.889 Forretningsmessig tjenesteyting 4.889 4.867 4.802
3.575 3.515 3.823 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.558 3.446 3.360
4.354 3.164 5.350 Offentlig forvaltning 5.350 3.164 4.354
3.477 4.014 2.927 Øvrige sektorer 2.900 3.985 3.366
30.908 29.797   31.805 Sum næring    30.874 29.071 29.973
22.279 22.433   24.394 Lønnstakere   24.394 22.433 22.279
53.187 52.231   56.198 Sum innskudd   55.268 51.504 52.252

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN