Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
706 1.230 107 Sertifikatgjeld, nominell verdi 107 1.230 706
29.190 26.851 30.558 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.558 26.851 29.190
364 260 271 Verdijusteringer 271 260 364
30.259 28.341 30.936 Sum verdipapirgjeld 30.936 28.341 30.259

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner          
  30.6.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Sertifikatgjeld, nominell verdi 107 -473 126   - 706
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.558 3.923 3.248 693 29.190
Verdijusteringer 271   -     - -92 364
Totalt 30.936 3.450 3.373 601 30.259
           
  30.6.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.550   -   169 -34 1.753
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300   -     -   - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.404 500     - 35 869
Verdijusteringer 91   -     - -27 118
Total  3.345 500   169   -26 3.040

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN