Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
83 40 98 Utsatt skatt 107 50 93
248 91 282 Betalbar skatt 321 118 290
800 926 962 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.234 1.278 1.124
74 112 69 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 69 112 74
87 96 107 Trasseringsgjeld 107 96 87
9 1 4 Leverandørgjeld 51 41 40
73 171 88 Gjeld verdipapirer 88 171 73
241 382 228 Annen gjeld 258 427 290
1.615 1.819 1.837 Sum annen gjeld 2.236 2.292 2.070

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN