Note 13 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1. januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost. 

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 5 i bankens årsrapport.

Fra Q2 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode på morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden.

Morbank   Konsern
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
2.597   2.484   2.597 Egenkapitalbevis    2.597   2.484 2.597
  -0 -0 -0  - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
895 813 895 Overkursfond  895 813 895
1.889   1.457   1.889 Utjevningsfond    1.889   1.457 1.889
2.944   2.611   2.944 Grunnfondskapital    2.944   2.611 2.944
195 - - Avsatt utbytte  - - 195
30 - - Avsatt gaver  - - 30
106 70 106 Fond for urealiserte gevinster  123 90 123
0   0 38 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.386   1.400 1.370
- 614 830 Periodens resultat  606 510 -
8.656   8.050   9.299 Sum balanseført egenkapital 10.439   9.365 10.042
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -531   -670   -674
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 57 64 57
  -225 -0 - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -   -238
  -448   -460   -381 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -93 -2   -2
  -165   -139   -203 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -219   -153   -179
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -500   -682   -703
  -55   -82   -109 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -107   -74   -49
-   -614   -830 Periodens resultat   -606   -510 -
- 307 606 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (fom. 2013 73% etter skatt - tidligere 50 % etter skatt) 442 255 -
7.316   6.614   7.935 Sum ren kjernekapital   8.882   7.592 8.254
918 950   1.441 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.625   1.130 1.103
8.234   7.564   9.376 Sum kjernekapital 10.508   8.722 9.357
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% 31 37 31
312 324 307 Evigvarende ansvarlig kapital 307 325 312
1.810   1.388   1.598 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.861   1.653 2.127
  -448   -460   -381 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -93 -2   -2
  -165   -139   -203 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -219   -153   -179
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -500   -682   -703
1.509   1.112   1.320 Sum tilleggskapital   1.386   1.178 1.586
9.742   8.676 10.696 Netto ansvarlig kapital 11.894   9.900 10.943
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.654   1.584   1.672 Engasjement med spesialiserte foretak   1.672   1.584 1.654
1.470   1.511   1.504 Engasjement med øvrige foretak   1.504   1.511 1.470
39 38 63 Engasjement med massemarked SMB 68 41 42
316 318 348 Engasjement med massemarked personer 613 541 560
28 28 32 Engasjement med øvrige massemarked 37 30 30
1.118   1.008   1.139 Egenkapitalposisjoner - - -
4.625   4.487   4.758 Sum kredittrisiko IRB   3.895   3.707 3.756
205 223 255 Gjeldsrisiko 255 223 205
14 48 12 Egenkapitalrisiko 13 15 15
- - - Valutarisiko - - -
315 315 297 Operasjonell risiko 398 420 420
553 609 544 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.106   2.121 2.074
  -75   -76   -64 Fradrag   -102   -115   -120
- - - Overgangsordning 322 - 246
5.637   5.607   5.803 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.886   6.371 6.596
70.468 70.083 72.536 Beregningsgrunnlag 86.079 79.635 82.446
      Kapitaldekning      
10,4 % 9,4 % 10,9 % ren kjernekapitaldekning 10,3 % 9,5 % 10,0 %
11,7 % 10,8 % 12,9 % kjernekapitaldekning 12,2 % 11,0 % 11,3 %
13,8 % 12,4 % 14,7 % kapitaldekning 13,8 % 12,4 % 13,3 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN