Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

I forbindelse med implementering av IFRS 13 krever det presentasjon i delårsregnskapene av virkelig verdimåling per nivå med følgende nivåinndeling for måling av virkelig verdi:

- notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1)

- verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2)

- verdesettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger) (nivå 3)

For ytterlige beskrivelse henvises til  note 26 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter i årsregnskapet, samt note 27 virkelig verdi av finansielle instrumenter.

Fra og med 2. kvartal 2013 klassifiseres fastrentelån i nivå 3.

Aksjer holdt for salg er ikke inkludert i tabellene under.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2013: 
         
Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater   101   2.683     - 2.784
- Obligasjoner og sertifikater 4.260 12.682     - 16.942
- Egenkapitalinstrumenter   98     - 821 919
- Fastrentelån     -     - 2.752 2.752
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter     -     - 46 46
Sum eiendeler 4.459 15.365 3.619 23.444
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
-   Derivater   100   2.188     - 2.288
Sum forpliktelser   100 2.188     - 2.288

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2012:     
         
Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 22 4.221   - 4.243
- Obligasjoner og sertifikater 4.942 9.414   - 14.355
- Egenkapitalinstrumenter 108   - 422 530
- Fastrentelån   -   - 2.389 2.389
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   - 63 63
Sum eiendeler 5.072 13.634 2.874 21.580
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 24 4.073   - 4.097
Sum forpliktelser 24 4.073   - 4.097

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2012:     
         
Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 61 3.039   - 3.100
- Obligasjoner og sertifikater 3.764 10.825   - 14.590
- Egenkapitalinstrumenter 131   - 601 731
- Fastrentelån   -   - 2.585 2.585
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   - 46 46
Sum eiendeler 3.956 13.865 3.231 21.051
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 62 2.728   - 2.790
Sum forpliktelser 62 2.728   - 2.790

Verdsettelsen av egenkapitalinstrumenter klassifisert i nivå 3 gjøres i det enkelte konsernselskap - i hovedsak SpareBank 1 SMN Invest AS og SpareBank 1 SMN. Det er etablert rutiner for løpende verdivurdering av alle aksjeinvesteringene og vurderingen gjøres med ulike intervaller i forhold til størrelsen på investeringen.

For andeler i Såkorn og Venturefond benyttes verdsettelsen som kommer fra forvalterne av de ulike fondende. Denne verdsettelsen er basert på retningslinjene enten fra EVCA (European Venture Capital Association) eller IPEV guidelines (International Private Equity guidelines). Andre fond ,som eiendomsfond, bruker normalt eksterne megleranslag. Øvrige fond eller selskaper med få deltakere bruker opprinnelig kostpris eller markedspris om det har vært gjennomført transaksjoner i selskapet.

Eierandelene i  Nets Holding og Nordito Property verdivurderes hvert kvartal av SpareBank 1 Gruppen AS og distribueres til alle alliansebankene. Denne verdivurderinger er basert på et gjennomsnitt av fem ulike metoder hvor siste kjente transaksjonskurs, resultat per aksje, utbytte per aksje og EBITDA er input i vurderingene.

Effekt i resultat av finansielle instrumenter tilhørende nivå 3:   
       
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Realisert gevinst/tap   - 0   -0
Endring i urealisert gevinst/tap -25 -15 11
Sum effekt i resultatet -25 -14 11
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN