Note 3 - Segmentrapportering

Banken er omorganisert fra 1. januar 2013. Dette gjør det naturlig med en endring av segmentinndelingen:                                            

Fra 1. januar 2013 er segmentet Bedriftsmarked delt opp og rapporteres som to separate segmenter; konsernkunder og Små og mellomstore bedrifter.  Historikk er ikke omarbeidet, da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå.  For sammenligningsformål må derfor Konsernkunder og SMB sees på under ett i forhold til 2012. Dette vil være gjeldende for hvert kvartal i 2013. Organisasjonsmessig så ligger SMB som en del av Kontorer som også håndterer privatmarked. 

Som følge av at Allegro utgjør en minimal del av konsernets resultat, rapporteres dette ikke lenger som eget segment, men er lagt til  i kolonnen for øvrige.  

Konsern 31.3.13  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM SMB Konsern-
kunder
Markets EM 1 SMN Finans SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 134 69   148   -5 1   30   0   -33 343
Renter av allokert kapital 3 -   8   - - -   -   -11 -
Sum renteinntekter 137 69   156   -5 1   30   0   -44 343
Netto provisjons- og andre inntekter 137 19   20 7 73 -3   33 31 317
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 1   4 21 - -   - 143 169
Sum inntekter * 274 88   180 23 74   26   33 130 829
Sum driftskostnader 164 34   61 21 63   10   29 31 414
Resultat før tap 110 54   119 2 11   16   3 100 414
 Tap på utlån, garantier m.v.  3 2   10   - -   2   - 1 17
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 107 53   109 2 11   14   3 99 398
EK avkastning 25,2 % 33,8 % 10,1 % 3,0 %         12,7 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 59.155 8.602   32.569   - -   3.170   -   -27.071 76.425
Herav overført Boligkreditt og Næringskreditt   -29.441   -386 -578   - - -   - -   -30.405
Individuell nedskrivning utlån   -25   -18 -85   - - -15   - 0   -143
Gruppenedskrivning utlån   -73   -30 -175   - - -16   -   -0   -295
Andre eiendeler 89 318   46   - 89 -2.921   37 67.528 65.187
Sum eiendeler 29.705 8.486   31.777   - 89 218   37 40.456 110.769
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 22.799 8.768   18.990   - - -   0 2.045 52.603
Annen gjeld og egenkapital 6.906   -282   12.788   - 89 218   37 38.411 58.166
Sum egenkapital og gjeld 29.705 8.486   31.777   - 89 218   37 40.456 110.769

 

Konsern 31.03.2012  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 125 214   1 1 30   0 -0   -19 351
Renter av allokert kapital 1 4   0   - - -   -   -5 -
Sum renteinntekter 126 218   1 1 30   0 -0   -24 351
Netto provisjons- og andre inntekter 89 32   2 72   -1   3   26 13 235
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 7   18   - 0 -   1 142 160
Sum inntekter * 215 257   21 73 30   3   27 130 746
Sum driftskostnader 163 100   21 59 13   4   22 17 398
Resultat før tap 52 157 -0 14 16 -1   6 114 349
Tap på utlån, garantier m.v.   -1   -8   -   - 2 -   -   -0 -8
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 53 149   - 14 14 -1   6 106 340
EK avkastning 16,4 % 11,6 % 0,0 %           13,0 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 53.538 39.295   -   - 2.968 -   - 1.587 97.387
Herav overført Boligkreditt   -24.215   -617   -   - - -   -   -874   -25.706
Individuell nedskrivning utlån   -30   -112   -   -   -22 -   -   -0   -164
Gruppenedskrivning utlån   -73   -200   -   -   -16 -   - -   -290
Andre eiendeler 247 565   - 98   -2.463   6   38 29.278 27.769
Sum eiendeler 29.467 38.931   - 98 466   6   38 29.991 98.996
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 21.386 25.458   -   - - -   - 1.027 47.871
Annen gjeld og egenkapital 8.154 13.673   - 98 466   6   38 28.690 51.125
Sum egenkapital og gjeld 29.540 39.131   - 98 466   6   38 29.717 98.996
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.       

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. virksomheter holdt for salg 31.3.13 31.3.12
Inntekter av eierinteresser   108 99
Herav SpareBank 1 Gruppen 61 47
Herav BN Bank 26 15
Herav Bank 1 Oslo Akershus   - 11
Herav SpareBank 1 Boligkreditt 12 14
Herav SpareBank 1 Næringskreditt 2 3
Herav Polaris Media   - 2
Kursgevinst og utbytte av aksjer 25 3
Herav SpareBank 1 SMN Invest 16   4
Kursgevinst øvrige verdipapirer 20 34
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer 17 23
Netto avkastning på finansielle eiendeler   169 160

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN