Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

 

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
151 151 129 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden*) 144 173 173
4 8 10 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 11 8 4
13 7 10 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 11 8 13
37 27 54 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 62 29 43
51 42 33 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 38 54 63
129 137   150 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden   168 148 144
104 76 45 Konstaterte tap i perioden 54 91 119
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'.     

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN