Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

 

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
      Misligholdte utlån       
298 351 322 Brutto mislighold over 90 dager *) 391 398 374
72 80 66 -  Individuelle nedskrivninger 79 86 83
226 271 256 Netto misligholdte utlån 312 312 291
24 % 23 % 21 % Avsetningsgrad 20 % 22 % 22 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
119 136 193 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 209 163 143
57 57 84 -  Individuelle nedskrivninger 89 62 62
63 78 109 Netto andre tapsutsatte engasjement 119 101 81
48 % 42 % 43 % Avsetningsgrad 43 % 38 % 43 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA per Q3. 
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN