Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr)  30.9.13 30.9.12 31.12.12
  -   -   - Utsatt skattefordel 14 6 13
201 190 184 Varige driftsmidler 1.217 1.196 1.277
  1.009   1.209 1.503 Opptjente ikke motatte inntekter 1.507 1.202 1.026
46 452 503 Fordringer verdipapirer 503 452 46
21 42 74 Pensjoner 74 42 21
262 166 237 Andre eiendeler 279 478 416
1.538 2.060 2.501 Sum øvrige eiendeler 3.593 3.376 2.798

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN