Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
2.002 2.016 2.004 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.004 2.016 2.002
138 163   202 Havbruk   202 163 138
891 1.146 1.298 Industri og bergverk 1.298 1.146 891
1.715 1.402 1.636 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.636 1.402 1.715
3.923 2.969 3.053 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.053 2.969 3.923
1.166 1.011
  1.970
Sjøfart 1.970 1.011 1.166
4.865 4.324 4.117 Eiendomsdrift 4.014 3.729 4.256
4.802 4.429 4.879 Forretningsmessig tjenesteyting 4.879 4.429 4.802
3.575 3.721 3.829 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.524 3.529 3.360
4.354 4.748 4.609 Offentlig forvaltning 4.609 4.748 4.354
3.477 3.525 2.486 Øvrige sektorer 2.458 3.497 3.366
30.908 29.456   30.083 Sum næring    29.647 28.639 29.973
22.279 22.196   23.776 Lønnstakere   23.776 22.196 22.279
53.187 51.652   53.859 Sum innskudd   53.423 50.836 52.252

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN