Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
706 934 110 Sertifikatgjeld, nominell verdi 110 934 706
29.190 28.797 29.250 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 29.250 28.797 29.190
364 353 232 Verdijusteringer 232 353 364
30.259 30.085 29.592 Sum verdipapirgjeld 29.592 30.085 30.259

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner
 
(i mill kr) 30.9.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Sertifikatgjeld, nominell verdi 110 35 630 - 706
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 29.250 4.286 5.190 964 29.190
Verdijusteringer 232 -   - -131 364
Totalt 29.592 4.321 5.821 832 30.259
           
(i mill kr) 30.9.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.554 -   169 -30 1.753
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.402 500   - 32 869
Verdijusteringer 86 -   - -32 118
Total  3.341 500   169   -30 3.040

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN