Note 12 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
83 40 98 Utsatt skatt 106 49 93
248 161 375 Betalbar skatt 423 189 290
8 6 14 Formuesskatt 14 6 8
800 1.092 1.056 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.352 1.466 1.124
  74   94   59 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 59 94 74
87 87 52 Trasseringsgjeld 52 87 87
9 9 4 Leverandørgjeld 41 51 40
  73   1.476 2.150 Gjeld verdipapirer 2.150 1.476 73
233 388 714 Annen gjeld 666 435 282
1.615 3.353 4.522 Sum annen gjeld 4.862 3.853 2.070

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN