Note 13 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN har benyttet interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko siden januar 2007. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Effekten av risikovektene under IRB er begrenset som følge av overgangsregler gitt i forskrift fra Finanstilsynet. Overgangsreglene antas å gjelde ut 2017.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjoner som kjennetegnes med  moderate incentiver til tilbakebetaling er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Har derimot fondsobligasjonen ikke fastsatt løpetid og er uten incentiver til tilbakebetaling kan den medtas som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 35 prosent av samlet kjernekapital.

Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under åtte prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 5 i bankens årsrapport.

Fra Q2 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode på morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden.

Finanstilsynet meddelte i mai 2013 endrede kapitalkrav med virkning fra og med 1. juli 2013. De nye kravene er 9 prosent ren kjernekapitaldekning, 10,5 prosent kjernekapitaldekning og 12,5 prosent kapitaldekning.

 

Morbank   Konsern
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
2.597   2.597   2.597  Egenkapitalbevis    2.597   2.597 2.597
  -0 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
895 896 895  Overkursfond  895 896 895
1.889   1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889   1.457 1.889
2.944   2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944   2.611 2.944
195 - -  Avsatt utbytte  - - 195
30 - -  Avsatt gaver  - - 30
106 70 106  Fond for urealiserte gevinster  123 94 123
0 - 38 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.377   1.295 1.370
- 801   1.089  Periodens resultat    1.038 816 -
8.656   8.431   9.557 Sum balanseført egenkapital 10.863   9.765 10.042
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -589   -701   -674
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 57 64 57
  -225 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -   -238
  -448   -460   -399 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -90 -2   -2
  -165   -199   -234 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -210   -211   -179
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -554   -714   -703
  -55   -82   -109 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -107   -74   -49
-   -801 -1.089 Periodens resultat -1.038   -816 -
- 400 795 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (fom. 2013 73% etter skatt - tidligere 50 % etter skatt) 758 408 -
7.316   6.843   8.075 Sum ren kjernekapital   9.089   7.717 8.254
918 931   1.431 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.619   1.108 1.103
8.234   7.773   9.506 Sum kjernekapital 10.707   8.826 9.357
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% 28 37 31
312 325 307 Evigvarende ansvarlig kapital 307 323 312
1.810   1.368   1.602 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.866   1.633 2.127
  -448   -460   -399 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -90 -2   -2
  -165   -199   -234 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -210   -211   -179
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -554   -714   -703
1.509   1.033   1.277 Sum tilleggskapital   1.346   1.066 1.586
9.742   8.807 10.783 Netto ansvarlig kapital 12.053   9.891 10.943
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.654   1.647   1.592 Engasjement med spesialiserte foretak   1.592   1.647 1.654
1.470   1.686   1.442 Engasjement med øvrige foretak   1.443   1.686 1.470
39 38 70 Engasjement med massemarked SMB 76 41 42
316 309 336 Engasjement med massemarked personer 591 532 560
28 28 31 Engasjement med øvrige massemarked 35 30 30
1.118   1.087   1.076 Egenkapitalposisjoner - - -
4.625   4.796   4.548 Sum kredittrisiko IRB   3.736   3.937 3.756
205 209 225 Gjeldsrisiko 225 209 205
14 14 11 Egenkapitalrisiko 13 15 15
- - - Valutarisiko - - -
315 315 297 Operasjonell risiko 398 420 420
553 659 590 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.135   2.178 2.074
  -75   -76   -67 Fradrag   -110   -121   -120
- - - Overgangsordning 403 - 246
5.637   5.916   5.604 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.802   6.638 6.596
70.468 73.950 70.051 Beregningsgrunnlag 85.019 82.976 82.446
      Kapitaldekning      
10,4 % 9,3 % 11,5 % ren kjernekapitaldekning 10,7 % 9,3 % 10,0 %
11,7 % 10,5 % 13,6 % kjernekapitaldekning 12,6 % 10,6 % 11,3 %
13,8 % 11,9 % 15,4 % kapitaldekning 14,2 % 11,9 % 13,3 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN