Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13   30.9.13 30.9.12 31.12.12
-22 -14 22 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 25 -24 -28
  5   5 - Periodens endring i gruppenedskrivninger   -   5   5
51 42 33 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 38 54 63
54 34 12 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 16 37 57
-37 -29 -9 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -11 -30 -38
51 38   58 Periodens tapskostnader   68 42 58

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN