Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
5.964 5.862 6.054 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.210 6.035 6.129
2.325 2.258 2.336 Havbruk 2.479 2.378 2.447
2.123 3.196 1.948 Industri og bergverk 2.145 3.426 2.349
2.967 2.601 2.993 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.525 3.121 3.504
2.625 2.161 2.294 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.464 2.340 2.804
5.734 5.547 5.339 Sjøfart 5.347 5.554 5.739
12.232 12.279   11.907 Eiendomsdrift   11.978 11.769 11.710
3.063 3.532 3.407 Forretningsmessig tjenesteyting 3.636 3.809 3.258
2.037 2.094 2.499 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.899 2.423 2.364
189 129   224 Offentlig forvaltning   252 156 215
1.795 1.779 1.946 Øvrige sektorer 1.952 1.785 1.801
41.052 41.440   40.947 Sum næring    42.887 42.795 42.322
61.377 59.333   66.000 Lønnstakere   67.350 60.479 62.587
102.430 100.773   106.946 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   110.237 103.274 104.909
29.348 27.294   29.502 Herav Boligkreditt    29.502 27.294 29.348
618 623   892 Herav Næringskreditt   892 623   618
72.464 72.856   76.552 Brutto utlån i balansen   79.842 75.357 74.943

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN