Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.12 30.9.12 30.9.13 (i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
  618   462   442 Personalkostnader   690   690   924
  166   129   134 IT-kostnader   149   145   187
  23   17   17 Porto og verditransport   21   20   28
  39   27   27 Markedsføring   38   36   49
  43   30   36 Ordinære avskrivninger   85   74   102
  128   93   93 Driftskostnader faste eiendommer   73   73   101
  55   37   38 Kjøpte tjenester   46   43   66
  132   87   100 Andre driftskostnader   153   136   199
  1.206   883   886 Sum driftskostnader   1.256   1.217   1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN