Note 3 - Segmentrapportering

Banken er omorganisert fra 1. januar 2013. Dette gjør det naturlig med en endring av segmentinndelingen.                                             

Fra 1. januar 2013 er segmentet Bedriftsmarked delt opp og rapporteres som to separate segmenter; konsernkunder og Små og mellomstore bedrifter (SMB). Historikk er ikke omarbeidet, da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå. For sammenligningsformål må derfor Konsernkunder og SMB sees på under ett i forhold til 2012. Dette vil være gjeldende for hvert kvartal i 2013. Organisasjonsmessig ligger SMB som en del av Kontorer som også håndterer Privatkunder. 

Som følge av at datterseskapet Allegro utgjør en begrenset andel av konsernets resultat, rapporteres dette ikke lenger som eget segment, men er lagt til i kolonnen for øvrige. Fra andre kvartal 2013 er de felleskontrollerte selskapene SpareBank 1 Gruppen og BN Bank behandlet som egne segmenter. Bakgrunnen for dette er at selskapene hver for seg utgjør en betydelig del av konsernresultatet samtidig som hvert av selskapene har betydning i kapitalkravssammenheng. Selskapene har derfor også stor oppmerksomhet i konsernets interne virksomhetsstyring. Fra tredje kvartal 2013 rappoteres selskaper holdt for salg under Konsernkundesegmentet. For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.

Konsern 30. september 2013 
Resultatregnskap ( i mill kr) Privat
-kunder
SMB Konsern
-kunder
Markets EM 1 SB1 Finans MN SB1 Regnskapshuset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 457 213   509 10 3   89   -  -   -    -101   1.180
Renter av allokert kapital 7   2   20   -0 - -   -  -   -    -28 -
Sum renteinntekter 464 214   529 9 3   89   -  -   -    -129   1.180
Netto provisjons- og andre inntekter 505   58   58 25 289 -2   102  -   -  46   1.081
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1   1   47 31  -   0   -   153   75 73 380
Sum inntekter * 969 273   634 66 292   87   102   153   75   -10   2.641
Sum driftskostnader 474   98   185 63 239   33   90   -   - 75   1.256
Resultat før tap 496 175   449 3 53   54   12   153   75   -85   1.384
 Tap på utlån, garantier m.v.  6   6   49   - -   11   -   -   -   -4 68
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 490 169   400 3 53   43   12   153   75   -81   1.316
EK avkastning 37,0 % 31,4 % 13,8 % 1,1 %             13,3 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 62.233   9.124   31.775   - -   3.308   -  -   -  3.797 110.237
Herav overført Boligkreditt og Næringskreditt   -29.125   -400 -869   - - -   -  -   -  -   -30.394
Individuell nedskrivning utlån   -27 -16 -107   - - -18   -  -   -    -0   -168
Gruppenedskrivning utlån   -73 -30 -175   - - -16   -  -   -    -0   -295
Andre eiendeler 252   26   212   - 305   14   79   1.029   1.168 29.511 32.597
Sum eiendeler 33.261   8.704   30.835   - 305   3.288   79   1.029   1.168 33.308 111.977
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 23.880   8.641   19.330   - - -   -  -  - 1.571 53.423
Annen gjeld og egenkapital 9.380   63   11.505   - 305   3.288   79   1.029   1.168 31.737 58.554
Sum egenkapital og gjeld 33.261   8.704   30.835   - 305   3.288   79   1.029   1.168 33.308 111.977

 

Konsern 30. september 2012 
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SB1 Finans MN SB1 Regnskapshuset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 399 653 9 2   80  -   -    -   -64   1.079
Renter av allokert kapital 9   74 4 - -  -   -    -   -87 -
Sum renteinntekter 408 726 13 2   80   -   -   -   -150   1.079
Netto provisjons- og andre inntekter 332   97 16 286 -2   82  -    - 7 818
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1   17 41   -0   0   2   104   41 198 403
Sum inntekter * 740 840 70 288 78   84   104   41 55   2.300
Sum driftskostnader 488 290 59 231   29   71  -   - 48   1.217
Resultat før tap 252 550 10 57   48   13   104   41   7   1.084
Tap på utlån, garantier m.v. 3   35  -  -   5   -   -   -   -1 42
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 249 516 10 57   43   13   104   41   8   1.042
EK avkastning 19,5 % 12,8 % 5,6 %             11,7 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 56.916   41.080   - -   3.112  -   -    - 2.167 103.274
Herav overført Boligkreditt   -26.984   -934   - - -  -   -    - 0   -27.917
Individuell nedskrivning utlån   -31   -106   - - -12  -   -    - 0   -148
Gruppenedskrivning utlån   -73   -205  - - -16  -   -    -   -0   -295
Andre eiendeler 200 782   - 287   43   49   1.064   1.064 32.201 35.691
Sum eiendeler 30.028   40.618   - 287   3.127   49   1.064   1.064 34.367 110.605
                  -  
Innskudd fra og gjeld til kunder 22.335   24.910   - - -  -  -   - 3.591 50.836
Annen gjeld og egenkapital 7.694   15.708   - 287   3.127   49   1.064   1.064 30.776 59.770
Sum egenkapital og gjeld 30.028   40.618   - 287   3.127   49   1.064   1.064 34.367 110.605
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg 30.9.2013 30.9.2012
Kursgevinst/utbytte på aksjer 45 22
Obligasjoner og derivater   -14 56
Valuta- og renteforretninger Markets 58 95
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 90 173
SpareBank 1 Gruppen   153 104
SpareBank 1 Boligkreditt  25 37
SpareBank 1 Næringskreditt 5 8
BN Bank 75 41
Andre selskaper 32 41
Sum avkastning på eierinteresser   290 231
Sum   380 404

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN