Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
  -   - Utsatt skattefordel 18 13
201 169 Varige driftsmidler 1.176 1.277
  1.009 1.568 Opptjente ikke motatte inntekter 1.591 1.026
46 207 Fordringer verdipapirer 207 46
21 82 Pensjoner 82 21
262 84 Andre eiendeler 270 416
1.538 2.110 Sum øvrige eiendeler 3.344 2.798

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN