Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
83 17 Utsatt skatt 23 93
248 438 Betalbar skatt 476 290
8 8 Formuesskatt 8 8
800 883 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.091 1.124
  74   48 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 48 74
87 73 Trasseringsgjeld 73 87
9 7 Leverandørgjeld 29 40
  73   339 Gjeld verdipapirer 339 73
233 179 Annen gjeld 215 276
1.615 1.992 Sum annen gjeld 2.303 2.070

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN