Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
706 2.750 Sertifikatgjeld, nominell verdi 2.750 706
29.190 30.718 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.718 29.190
364 294 Verdijusteringer 294 364
30.259 33.762 Sum verdipapirgjeld 33.762 30.259

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner        
           
  31.12.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Sertifikatgjeld, nominell verdi 2.750 2.785 741 - 706
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.718 7.788 7.120 860 29.190
Verdijusteringer 294  -  - -70 364
Totalt 33.762 10.573 7.861 790 30.259
           
  31.12.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.522 -   169 -62 1.753
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 950   522 102 869
Verdijusteringer 82 -   - -36 118
Total  3.304 950   691   4 3.040

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN