Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

I forbindelse med implementering av IFRS 13 krever det presentasjon i delårsregnskapene av virkelig verdimåling per nivå med følgende nivåinndeling for måling av virkelig verdi:

Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse

Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen

Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger)

For ytterlige beskrivelse henvises til note 26 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter i årsregnskapet, samt note 27 virkelig verdi av finansielle instrumenter.

Aksjer holdt for salg er ikke inkludert i tabellene under.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2013: 
         
Eiendeler (i mill kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 151 2.458   - 2.609
- Obligasjoner og sertifikater 346 18.696   - 19.042
- Egenkapitalinstrumenter 100   - 832 932
- Fastrentelån   -   - 2.701 2.701
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   - 46 46
Sum eiendeler 596 21.154 3.579 25.329
         
Forpliktelser (i mill kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 144 1.831   - 1.975
Sum forpliktelser 144 1.831   - 1.975

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2012: 
         
Eiendeler (i mill kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 46 4.825   - 4.872
- Obligasjoner og sertifikater 4.559 11.993   - 16.552
- Egenkapitalinstrumenter 101   - 564 666
- Fastrentelån   -   - 2.480 2.480
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   - 66 66
Sum eiendeler 4.706 16.818 3.111 24.635
         
Forpliktelser (i mill kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 46 4.492   - 4.538
Sum forpliktelser 46 4.492   - 4.538

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2012: 
         
Eiendeler (i mill kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 61 3.039   - 3.100
- Obligasjoner og sertifikater 3.764 10.825   - 14.590
- Egenkapitalinstrumenter 131   - 601 731
- Fastrentelån   -   - 2.585 2.585
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   - 46 46
Sum eiendeler 3.956 13.865 3.231 21.051
         
Forpliktelser (i mill kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 62 2.728   - 2.790
Sum forpliktelser 62 2.728   - 2.790

 

Verdsettelsen av egenkapitalinstrumenter klassifisert i nivå 3 gjøres i det enkelte konsernselskap - i hovedsak SpareBank 1 SMN Invest AS og SpareBank 1 SMN. Det er etablert rutiner for løpende verdivurdering av alle aksjeinvesteringene og vurderingen gjøres med ulike intervaller i forhold til størrelsen på investeringen.

For andeler i Såkorn og Venturefond benyttes verdsettelsen som kommer fra forvalterne av de ulike fondene. Denne verdsettelsen er basert på retningslinjene enten fra EVCA (European Venture Capital Association) eller IPEV guidelines (International Private Equity guidelines). Andre fond, som eiendomsfond, bruker normalt eksterne megleranslag. Øvrige fond eller selskaper med få deltakere bruker opprinnelig kostpris eller markedspris om det har vært gjennomført transaksjoner i selskapet.

Eierandelene i Nets Holding og Nordito Property verdivurderes hvert kvartal av SpareBank 1 Gruppen AS og distribueres til alle alliansebankene. Denne verdivurderingen er basert på et gjennomsnitt av fem ulike metoder hvor siste kjente transaksjonskurs, resultat per aksje, utbytte per aksje og EBITDA er input i vurderingene. Fra andre kvartal tilsvarende verdivurdering for aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Effekt i resultat av finansielle instrumenter tilhørende nivå 3:
       
(i mill kr) 30.9.13 30.9.12 31.12.12
Realisert gevinst/tap   -4 2   -0
Endring i urealisert gevinst/tap -2 0 11
Sum effekt i resultatet -5 2 11
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN