Balanse

 

Morbank     Konsern 
31.12.11 31.12.12  (i mill. kroner) Note 31.12.12 31.12.11
1.519   1.079 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.079 1.519
5.033   5.619 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   3.012 2.557
70.793   72.464 Brutto utlån til kunder 5,8 74.943 73.105
-151   -129  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -144 -172
-273   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -290
70.369   72.057 Netto utlån til kunder   74.504 72.643
12.918   17.164 Sertifikater og obligasjoner    17.164 12.918
3.698   3.101 Derivater   3.100 3.697
  331 354 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2 777 611
2.816   3.115 Investering i eierinteresser   4.573 4.259
1.203   2.181 Investering i konsernselskaper   - -
  222 340 Virksomhet holdt for salg   486   481
  447 447 Goodwill   482 471
1.142 1.485 Øvrige eiendeler 9 2.742 2.299
99.697 106.942 Eiendeler   107.919 101.455
6.232   5.137 Innskudd fra kredittinstitusjoner   5.137 6.232
2.886   2.273 Innlån bytteordning med staten   2.273 2.886
48.114   53.187 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 52.252 47.871
28.148   30.259 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 30.259 28.148
3.158   2.790 Derivater   2.790 3.158
1.544   1.600 Annen gjeld 12 2.054 1.971
  - - Virksomhet holdt for salg   72 151
2.690   3.040 Ansvarlig lånekapital 11 3.040 2.690
92.773 98.287 Sum gjeld   97.876 93.107
2.373   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.373
  -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital      -0   -0
  183 895  Overkursfond    895 183
1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889 1.457
  190 195  Avsatt utbytte   195   190
40   30  Avsatt gaver    30 40
2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944 2.611
70 106  Fond for urealiserte gevinster    123 85
  -   0  Annen egenkapital    1.303 1.274
  - -  Ordinært resultat    -   -
     Minoritetsandel    67 135
6.924   8.656  Sum egenkapital    13 10.042 8.348
99.697 106.942  Gjeld og egenkapital    107.919 101.455

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN