Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2011 30.6.11 30.6.12 (i mill. kroner) 30.6.12 30.6.11 2011
820 556 614 Periodens resultat etter skatt   510 505 1.024
38 18 20 Av- og nedskrivninger   49 40 88
12 -15 24 Tap på utlån/garantier   25 -7 27
870 559   659 Tilført fra årets virksomhet   583 538 1.140
-1.656 -5 -1.562 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -1.675 -112 -1.851
1.687 189 1.178 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 1.143 71 1.679
-3.398 1.172 -349 Reduksjon/(økning) utlån -521 1.251 -3.335
-2.139 -1.064 -221 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -67 -1.040 -2.137
5.086 3.105 4.116 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.633 3.204 5.086
-3.944 -1.108 403 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 402 -1.108 -3.944
4.118 2.048 -4.037 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.037 1.992 4.062
624 4.895 188 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -561 4.796 699
-59 -30 -52 Investering i varige driftsmidler -138 -87 -184
  1   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   - 2
-900 -834 -1.196 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -369 -689 -734
79 57 18 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 5 40 7
-879 -807 -1.230 B) Netto likviditetsendring investeringer -477 -736 -909
-68 -242 -29 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -29 -242 -68
-   -   741 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    741   - -
-285 -285 -190 Utbetalt utbytte -190 -285 -285
-192 -192 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -192 -192
  -   - Korrigering EK  -4 28 -45
207 -1.559 193 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 193 -1.559 207
-338 -2.278 675 C) Netto likviditetsendringer finansiering 671 -2.249 -383
-593 1.810 -367 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -367 1.810 -593
2.112 2.112 1.519 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.519 2.112 2.112
1.519 3.922 1.152 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.152 3.922 1.519
593 -1.810 367 Endring 367 -1.810 593

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN