Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2011 3.kv.11 3.kv.12 30.9.11 30.9.12 ( i mill. kroner) Note 30.9.12 30.9.11 3.kv.12 3.kv.11 2011
  3.824 996 966   2.811 2.916 Renteinntekter    2.987   2.862 989 1.011 3.891
  2.502 658 635   1.811 1.910 Rentekostnader   1.908   1.808 630 657 2.499
  1.322 337 331   1.000 1.006 Netto renteinntekter 1 1.079   1.053 358 354 1.392
  544 140 185   423 495 Provisjonsinntekter     688   590 252 200 778
  75 19 23   52 62 Provisjonskostnader     68   58 25 21 83
  39 6 10   22 30 Andre driftsinntekter     198   155 68 56 224
  508 128 171   393 463 Netto provisjons- og andre inntekter     818   687 294 234 919
  260   -1 0   260 306 Utbytte     10   34 0 0 36
  - - -   - - Inntekt av eierinteresser     234   171 85 48 290
  66 18 67   24 146 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1   160   71 83 39 152
  326 17 67   284 452 Netto avk. på finansielle investeringer     403   276 168 88 478
  2.156 482 570   1.677 1.921 Sum inntekter   2.300   2.017 820 675 2.789
  528 137 150   414 462 Personalkostnader 2   690   614 235 209 810
  315 70 93   218 248 Administrasjonskostnader     306   268 112 86 381
  245 57 57   163 172 Andre driftskostnader     220   188 75 66 291
  1.089 264 300   794 883 Sum driftskostnader 4 1.217   1.070 421 361 1.482
  1.068 218 270   883 1.038 Resultat før tap   1.084   947 399 314 1.306
  12 5 13 -10 38 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   42   1 16 8 27
  1.055 213 256   893 1.001 Resultat før skatt  3 1.042   946 383 306 1.279
  235 60 70   184 200 Skattekostnad     225   201 77 66 255
  820 153 186   709 801 Periodens resultat     816   745 306 240 1.024
          Majoritetens andel av periodens resultat     811   740 305 238 1.016
          Minoritetens andel av periodens resultat   5   5 1 2 8
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   4,01 4,44 1,53 1,43 6,11
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   3,99 4,41 1,52 1,42 6,06

Utvidet resultatregnskap

Morbank     Konsern
2011 3.kv.11 3.kv.12 30.9.11 30.9.12 ( i mill. kroner)  30.9.12 30.9.11 3.kv.12 3.kv.11 2011
820 153 186 709 801 Periodens resultat   816   745 306 240 1.024
  - - -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg 8 -6 3   -11   -6
          Andre inntekter og kostnader tilknyttede          
  - - -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet 7 -11 5   -11   -19
  - - -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen   16 -17 8   -22   -25
  820 153 186   709 801 Totalresultat   832   728 314 218 999
          Majoritetens andel av periodens totalresultat   827   723 313 216 991
          Minoritetens andel av periodens totalresultat  5   5 1 2 8
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2011 3.kv.11 3.kv.12 30.9.11 30.9.12 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.9.12 30.9.11 3.kv.12 3.kv.11 2011
1,37 1,38 1,22 1,39 1,30 Netto renteinntekter 1,37 1,44 1,31 1,43 1,41
0,52 0,52 0,63 0,54 0,60 Netto provisjons- og andre inntekter 1,04 0,94 1,08 0,94 0,93
0,34 0,07 0,25 0,39 0,58 Netto avk. på finansielle investeringer 0,51 0,38 0,61 0,35 0,48
1,12 1,08 1,11 1,10 1,14 Sum driftskostnader  1,55 1,46 1,54 1,46 1,51
1,10 0,89 1,00 1,22 1,34 Resultat før tap 1,38 1,29 1,46 1,27 1,33
0,01 0,02 0,05 -0,01 0,05 Tap på utlån, garantier m.v. 0,05 0,00 0,06 0,03 0,03
1,09 0,87 0,95 1,24 1,29 Resultat før skatt  1,33 1,29 1,40 1,23 1,30
0,50 0,55 0,53 0,47 0,46 Kostnader/ inntekter 0,53 0,53 0,51 0,54 0,53
68 %     67 % 71 % Innskuddsdekning 67 % 64 %     65 %
12,3 % 9,1 % 9,0 % 14,4 % 14,1 % Egenkapitalavkastning 12,1 % 12,6 % 12,8 % 12,0 % 12,8 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN