Hovedtall

  31.12.12 31.12.11  
Resultatsammendrag mill kr % mill kr %  
Netto renteinntekter 1.477 1,40 1.392 1,41  
Netto provisjons- og andre inntekter 1.139 1,08 919 0,94  
Netto avk. på finansielle investeringer 451 0,43 434 0,44  
Sum inntekter 3.067 2,91 2.745 2,75  
Sum driftskostnader 1.654 1,57 1.482 1,46  
Resultat før tap 1.414 1,34 1.263 1,29  
Tap på utlån, garantier m.v. 58 0,06 27 0,03  
Resultat før skatt  1.355 1,29 1.236 1,29  
Skattekostnad 295 0,28 255 0,27  
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 16 0,02 43 0,04  
Periodens resultat 1.077 1,02 1.024 1,02  
           
Nøkkeltall 31.12.12   31.12.11    
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 11,7 %   12,8 %    
Kostnadsprosent 2) 54 %   54 %    
Balansetall          
Brutto utlån til kunder 74.943   73.105    
Brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt 104.909   95.232    
Innskudd fra kunder 52.252   47.871    
Innskuddsdekning ekskl. Boligkreditt 70 %   65 %    
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt og Næringskreditt) 10,2 %   8,6 %    
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,2 %   11,9 %    
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 105.372   98.465    
Forvaltningskapital 107.919   101.455    
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 0,06 %   0,03 %    
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,36 %   0,36 %    
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,14 %   0,21 %    
Soliditet          
Kapitaldekningsprosent  13,3 %   12,0 %    
Kjernekapitaldekningsprosent  11,3 %   10,4 %    
Ren kjernekapitalprosent 10,0 %   8,9 %    
Kjernekapital 9.357   7.856    
Netto ansvarlig kapital 10.943   9.055    
Kontor og bemanning          
Antall bankkontor 51   54    
Antall årsverk 1.135   1.098    
           
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 2012 2011 2010 2009 2008
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41
Børskurs 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00
Børsverdi (mill. kroner) 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07
Resultat per EKB, majoritetsandel 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16
Utbytte per EKB 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77
Pris / Resultat per EKB 6,68 5,99 8,40 7,07 5,05
Pris / Bokført egenkapital 0,69 0,74 1,08 1,07 0,55
 
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN