Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
  2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010
Renteinntekter  941 989 989 1.009 1.029 1.011 936 915 924
Rentekostnader 543 630 619 659 691 657 592 559 601
Netto renteinntekter 399 358 369 351 338 354 344 356 323
Provisjonsinntekter 280 252 240 196 188 200 199 192 199
Provisjonskostnader 28 25 22 21 25 21 19 18 23
Andre driftsinntekter 69 68 71 60 69 56 52 47 47
Netto provisjons- og andre inntekter 321 294 288 235 232 234 232 221 222
Utbytte 2 0 9 0 2 0 31 3 0
Inntekt av eierinteresser 3 91 59 92 71 53 69 56 98
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 32 86 17 60 81 39 -3 33 83
Netto avk. på finansielle investeringer 37 177 85 153 153 92 98 92 181
Sum inntekter 756 829 742 739 723 680 675 669 726
Personalkostnader 234 235 223 232 196 209 208 198 137
Administrasjonskostnader 113 112 98 97 114 86 96 86 98
Andre driftskostnader 90 75 76 69 103 66 57 65 76
Sum driftskostnader 437 421 398 398 412 361 361 348 311
Resultat før tap 319 408 345 342 311 318 314 321 415
Tap på utlån, garantier m.v. 17 16 17 8 26 8 -1 -6 25
Resultat før skatt  302 392 328 333 285 310 314 327 390
Skattekostnad 69 77 81 68 54 66 65 70 60
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 27 -9 -9 7 49 -4 1 -3 -13
Periodens resultat 260 306 238 272 279 240 250 255 318

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN