Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
  2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 10,5% 12,8% 10,7% 13,0% 13,6% 12,0% 12,9% 13,2% 16,6%
Kostnadsprosent 58 % 51 % 54 % 54 % 57 % 53 % 53 % 52 % 43 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 74.943 75.357 73.595 71.681 73.105 71.570 68.559 68.553 69.847
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 104.909 103.274 100.552 97.387 95.232 92.671 90.939 88.606 87.665
Innskudd fra kunder 52.252 50.836 51.504 48.974 47.871 46.023 45.990 42.900 42.786
Forvaltningskapital 107.919 110.640 107.815 99.030 101.455 100.007 98.503 94.486 97.997
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 109.279 109.227 103.422 100.242 100.732 99.212 96.435 96.224 96.632
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  10,2 % 11,4 % 10,6 % 9,9 % 8,6 % 7,7 % 8,6 % 11,4 % 13,2 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  9,2 % 10,5 % 12,0 % 14,2 % 11,9 % 19,1 % 11,4 % 14,1 % 14,9 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 % 0,11 % 0,03 % -0,01 % -0,03 % 0,11 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,36 % 0,39 % 0,34 % 0,33 % 0,36 % 0,36 % 0,40 % 0,54 % 0,57 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,14 % 0,16 % 0,20 % 0,19 % 0,21 % 0,24 % 0,20 % 0,23 % 0,24 %
                   
Soliditet                  
Kapitaldekningsprosent  13,3 % 11,9 % 12,4 % 11,8 % 12,0 % 12,1 % 12,3 % 12,5 % 13,0 %
Kjernekapitalprosent  11,3 % 10,6 % 11,0 % 10,3 % 10,4 % 10,4 % 10,7 % 10,6 % 10,9 %
Kjernekapital 9.357 8.826 8.722 7.902 7.856 7.504 7.394 7.330 7.286
Netto ansvarlig kapital 10.943 9.891 9.900 9.008 9.055 8.675 8.496 8.638 8.646
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 34,80 37,00 32,10 36,60 36,31 36,31 45,18 46,19 49,89
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 124,21 124,21 102,76 102,76 102,74 102,74 102,74
Bokført egenkapital per EKB, i kr 50,09 49,00 47,97 46,82 48,91 47,65 46,36 44,96 46,17
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,29 1,54 1,22 1,41 1,65 1,42 1,51 1,48 1,84
Pris / Resultat per EKB 6,74 6,09 6,58 6,49 5,50 6,39 7,48 7,80 6,78
Pris / Bokført egenkapital 0,69 0,76 0,67 0,78 0,74 0,76 0,97 1,03 1,08

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN