Kontantstrømoppstilling

        Morbank    Konsern 
2011 31.3.11 31.3.12 (i mill. kroner) 31.3.12 31.3.11 2011
820 172 173 Periodens resultat etter skatt               272 255 1.024
38 9 10 Av- og nedskrivninger                 23 21 88
12 -10 7 Tap på utlån/garantier                   8 -6 27
870 171               189 Tilført fra årets virksomhet               304 269 1.140
-1.656 180 17 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -74 110 -1.851
1.687 110 585 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 497 -37 1.679
-3.398 1.117 1.427 Reduksjon/(økning) utlån 1.408 1.296 -3.335
-2.139 -509 955 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 980 -527 -2.137
5.086 30 1.108 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 1.103 115 5.086
-3.944 -441 -1.375 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -1.376 -441 -3.944
4.118 1.401 -360 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -360 1.401 4.062
624 2.057 2.546 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 2.482 2.185 699
-59 -21 -21 Investering i varige driftsmidler -93 -64 -184
                  1                   -                   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler                   -                   - 2
-900 -468 -473 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -323 -593 -734
79 20 2 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -14 46 7
-879 -469 -491 B) Netto likviditetsendring investeringer -429 -612 -909
-68 -103 -115 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -115 -103 -68
-285 -285              -190 Utbetalt utbytte              -190 -285 -285
-192              -192                -40 Besluttet gaveutdeling                -40              -192 -192
                  -                   -                   - Korrigering EK                    2 15 -45
207 -2.864 -2.579 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -2.579 -2.864 207
-338 -3.444 -2.923 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.921 -3.429 -383
-593 -1.855 -869 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -869 -1.855 -593
2.112 2.112 1.519 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.519 2.112 2.112
1.519 257 650 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 650 257 1.519
593 1.855 869 Endring 869 1.855 593

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN