Hovedtall

  31.3.2012 31.3.2011 2011
Resultatsammendrag mill kr %   mill kr %   mill kr %  
Netto renteinntekter 351 1,40 356 1,48 1.392 5,65
Netto provisjons- og andre inntekter 235 0,94 221 0,92 919 0,93
Netto avk. på finansielle investeringer 160 0,64 89 0,37 478 1,94
Sum inntekter 746 2,98 666 2,77 2.789 2,83
Sum driftskostnader 398 1,59 348 1,45 1.482 1,51
Resultat før tap 349 1,39 318 1,32 1.306 1,33
Tap på utlån, garantier m.v. 8 0,03 -6 -0,03 27 0,03
Resultat før skatt  340 1,36 325 1,35 1.279 1,30
Skattekostnad 68 0,27 70 0,29 255 0,26
Periodens resultat 272 1,09 255 1,06 1.024 1,04
             
Nøkkeltall 31.3.2012   31.3.2011   2011  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 13,0 %   13,2 %   12,8 %  
Kostnadsprosent 2) 53 %   52 %   53 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 71.681   68.553   73.105  
Brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt 97.387   88.606   95.232  
Innskudd fra kunder 48.974   42.900   47.871  
Innskuddsdekning (ekskl Boligkreditt og Næringskreditt) 68 %   63 %   65 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt og Næringskreditt) 9,9 %   11,4 %   8,6 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 14,2 %   14,1 %   11,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 100.242   96.224   98.465  
Forvaltningskapital 99.030   94.486   101.455  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,04 %   -0,03 %   0,03 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,33 %   0,54 %   0,36 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,19 %   0,23 %   0,21 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  11,8 %   12,5 %   12,0 %  
Kjernekapitalprosent  10,3 %   10,6 %   10,4 %  
Kjernekapital 7.902   7.330   7.856  
Netto ansvarlig kapital 9.008   8.638   9.055  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 54   54   54  
Antall årsverk 1.097   1.057   1109  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.3.2012 31.3.2011 2011 2010 2009 2008
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 61,3 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 124,21 102,74 102,77 102,74 82,78 82,41
Børskurs 36,60 46,19 36,31 49,89 45,06 21,00
Børsverdi (mill. kroner) 4.546 4.745 3.731 5.124 3.749 1.750
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 46,93 44,92 48,91 46,07 42,11 38,07
Resultat per EKB 1,42 1,52 6,04 5,94 6,37 4,16
Utbytte per EKB     1,85 2,77 2,10 2,77
Pris / Resultat per EKB 6,46 7,60 6,01 8,40 7,07 5,05
Pris / Bokført egenkapital 0,78 1,03 0,74 1,08 1,07 0,55

1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital

2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier

4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

 
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN