Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12  (i mill. kroner) Note 31.3.12 31.3.11 31.12.11
1.519   257 650 Kontanter og fordringer på sentralbanker   650 257 1.519
5.033 3.403   4.078 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.576 946 2.557
70.793 66.331   69.350 Brutto utlån til kunder 5,8 71.681 68.553 73.105
-151 -182   -142  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -164 -217 -172
-273 -273   -273  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -290 -290 -290
70.369 65.876   68.935 Netto utlån til kunder   71.227 68.046 72.643
12.918 15.635   13.278 Sertifikater og obligasjoner    13.278 15.579 12.918
3.698 1.411   3.647 Derivater   3.645 1.411 3.697
  546   605 544 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2 625 572 611
2.822 2.618   3.041 Investering i eierinteresser   4.582 4.119 4.259
1.203   975   1.457 Investering i konsernselskaper   - -   -
  447   447 447 Goodwill   471 460 492
1.142 1.616 1.185 Øvrige eiendeler 9 2.974 3.096 2.759
99.697 92.843 97.262 Eiendeler   99.030 94.486 101.455
6.232 8.302   5.189 Innskudd fra kredittinstitusjoner   5.189 8.302 6.232
2.886 4.318   2.553 Innlån bytteordning med staten   2.553 4.318 2.886
48.114 43.059   49.222 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 48.974 42.900 47.871
28.148 25.078   25.569 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 25.569 25.078 28.148
3.158 1.265   3.120 Derivater   3.120 1.265 3.158
1.544 1.891   2.166 Annen gjeld 12 2.656 2.329 2.122
2.690 2.655   2.576 Ansvarlig lånekapital 11 2.576 2.655 2.690
92.773 86.568 90.395 Sum gjeld   90.637 86.847 93.107
2.373 2.373   2.373  Eierandelskapital    2.373 2.373 2.373
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -0 -0
  183   182 183  Overkursfond    183 182 183
1.457 1.160   1.457  Utjevningsfond    1.457 1.160 1.457
  190   - -  Avsatt utbytte   -   - 190
40   - -  Avsatt gaver    -   - 40
2.611 2.345   2.611  Grunnfondskapital    2.611 2.345 2.611
70 45   70  Fond for urealiserte gevinster    92 75 85
  - -   -  Annen egenkapital    1.268 1.152   1.274
  -   172 173  Ordinært resultat    272 255 -
       Minoritetsandel    136 98 135
6.924 6.276   6.867  Sum egenkapital    13 8.393 7.639 8.348
99.697 92.843   97.262  Gjeld og egenkapital    99.030 94.486 101.455

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN