Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
5.027 4.394 5.390 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 5.568 4.601 5.217
1.883 1.897 1.516 Havbruk 1.654 2.010 2.026
2.644 2.459 2.334 Industri og bergverk 2.574 2.714 2.881
2.113 2.134 3.392 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.856 2.574 2.572
2.147 2.258 2.021 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.206 2.463 2.337
5.974 5.619 5.737 Sjøfart 5.744 5.624 5.978
12.662 13.219   11.774 Eiendomsdrift   11.272 12.754 12.179
3.573 2.825 3.355 Forretningsmessig tjenesteyting 3.584 3.131 3.867
1.808 1.220 2.283 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.620 1.483 2.078
63 33   35 Offentlig forvaltning   64 72 92
969 608 1.411 Øvrige sektorer 1.428 610 971
38.861 36.666   39.248 Sum næring    40.571 38.037 40.198
54.058 49.719   55.808 Lønnstakere   56.816 50.569 55.034
92.919 86.385   95.056 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   97.387 88.606 95.232
22.126 20.054   25.706 Herav Boligkreditt og Næringskreditt   25.706 20.054 22.126
70.793 66.331   69.350 Brutto utlån i balansen   71.681 68.553 73.105

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN