Hovedtall

  30.6.12 30.6.11 2011
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 720 1,40 700 1,44 1.392 2,83
Netto provisjons- og andre inntekter 524 1,02 453 0,92 919 0,93
Netto avk. på finansielle investeringer 239 0,46 188 0,39 478 0,97
Sum inntekter 1.483 2,89 1.341 2,77 2.789 2,83
Sum driftskostnader 799 1,55 708 1,45 1.482 1,51
Resultat før tap 684 1,33 633 1,32 1.306 1,33
Tap på utlån, garantier m.v. 25 0,05 -7 -0,03 27 0,03
Resultat før skatt  659 1,28 640 1,35 1.279 1,30
Skattekostnad 149 0,29 135 0,29 255 0,26
Periodens resultat 510 0,99 505 1,06 1.024 1,04
             
Nøkkeltall 30.6.12   30.6.11   2011  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 11,7 %   13,0 %   12,8 %  
Kostnadsprosent 2) 54 %   53 %   53 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 73.595   68.559   73.105  
Brutto utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt 100.552   90.939   95.232  
Innskudd fra kunder 51.504   45.990   47.871  
Innskuddsdekning ekskl. Boligkreditt 70 %   67 %   65 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl. Boligkreditt og Næringskreditt) 10,6 %   8,6 %   8,6 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 12,0 %   11,4 %   11,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 102.766   96.954   98.465  
Forvaltningskapital 107.815   98.503   101.455  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,05 %   -0,02 %   0,03 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,34 %   0,40 %   0,36 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,20 %   0,20 %   0,21 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  12,4 %   12,3 %   12,0 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  11,0 %   10,7 %   10,4 %  
Kjernekapital 8.722   7.394   7.856  
Netto ansvarlig kapital 9.900   8.496   9.055  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 52   54   54  
Antall årsverk 1.144   1.047   1.098  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.6.12 30.6.11 2011 2010 2009 2008
Egenkapitalbevisbrøk  64,5 % 61,3 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 124,21 102,74 102,77 102,74 82,78 82,41
Børskurs 32,10 45,18 36,31 49,89 45,06 21,00
Børsverdi (mill. kroner) 3.987 4.642 3.731 5.124 3.749 1.750
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 48,03 46,36 48,91 46,07 42,11 38,07
Resultat per EKB, majoritetsandel 2,63 2,99 6,04 5,94 6,37 4,16
Utbytte per EKB     1,85 2,77 2,10 2,77
Pris / Resultat per EKB 6,10 7,56 6,01 8,40 7,07 5,05
Pris / Bokført egenkapital 0,67 0,96 0,74 1,08 1,07 0,55

1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital

2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier

4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN