Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2011 2.kv.11 2.kv.12 30.6.11 30.6.12 ( i mill. kroner) Note 30.6.12 30.6.11 2.kv.12 2.kv.11 2011
  3.824 917 967   1.816 1.950 Renteinntekter    1.998   1.851 989 936 3.891
  2.502 593 619   1.153 1.276 Rentekostnader   1.278   1.151 619 592 2.499
  1.322 324 348   663 675 Netto renteinntekter 1   720   700 369 344 1.392
  544 142 169   283 310 Provisjonsinntekter     436   390 240 199 778
  75 17 20   33 39 Provisjonskostnader     43   37 22 19 83
  39 8 13   15 21 Andre driftsinntekter     131   99 71 52 224
  508 133 162   265 292 Netto provisjons- og andre inntekter     524   453 288 232 919
  260 255 280   261 306 Utbytte     10   34 9 31 36
  - - -   - - Inntekt av eierinteresser     149   122 50 69 290
  66   -7 29   6 82 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1   80   32 20   -1 152
  326 248 309   267 388 Netto avk. på finansielle investeringer     239   188 79 99 478
  2.156 705 820   1.195 1.355 Sum inntekter   1.483   1.341 737 675 2.789
  528 135 148   277 312 Personalkostnader 2   455   405 223 208 810
  315 79 78   147 155 Administrasjonskostnader     195   181 98 96 381
  245 53 65   106 119 Andre driftskostnader     149   122 80 57 291
  1.089 267 291   530 586 Sum driftskostnader 4   799   708 401 361 1.482
  1.068 438 529   665 769 Resultat før tap     684   633 336 314 1.306
  12   -6 18 -15 24 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   25 -7 17   -1 27
  1.055 443 511   680 745 Resultat før skatt  3   659   640 319 315 1.279
  235 59 70   124 130 Skattekostnad     149   135 81 65 255
  820 385 441   556 614 Periodens resultat     510   505 238 250 1.024
          Majoritetens andel av periodens resultat     506   501 235 248 1.016
          Minoritetens andel av periodens resultat   4   4 3 2 8
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   2,65 3,01 1,23 1,52 6,08
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   2,63 2,99 1,22 1,51 6,04

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2011 2.kv.11 2.kv.12 30.6.11 30.6.12 ( i mill. kroner)  30.6.12 30.6.11 2.kv.12 2.kv.11 2011
820 385 441 556 614 Periodens resultat   510   505 238 250 1.024
  - - -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg 5   5 -2   -5   -6
          Andre inntekter og kostnader tilknyttede          
  - - -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet 3   0 3   -6   -19
  - - -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen 7   5 2   -10   -25
  820 385 441   556 614 Totalresultat   518   510 240 240 999
          Majoritetens andel av periodens totalresultat   514   506 237 238 991
          Minoritetens andel av periodens totalresultat  4   4 3 2 8
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2011 2.kv.11 2.kv.12 30.6.11 30.6.12 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.6.12 30.6.11 2.kv.12 2.kv.11 2011
1,37 1,37 1,37 1,39 1,33 Netto renteinntekter 1,40 1,44 1,43 1,43 1,41
0,52 0,56 0,64 0,56 0,58 Netto provisjons- og andre inntekter 1,02 0,94 1,12 0,96 0,93
0,34 1,05 1,21 0,56 0,77 Netto avk. på finansielle investeringer 0,46 0,39 0,30 0,41 0,48
1,12 1,13 1,14 1,11 1,16 Sum driftskostnader  1,55 1,46 1,55 1,50 1,51
1,10 1,85 2,07 1,39 1,52 Resultat før tap 1,33 1,31 1,30 1,30 1,33
0,01 -0,02 0,07 -0,03 0,05 Tap på utlån, garantier m.v. 0,05 -0,01 0,06 0,00 0,03
1,09 1,87 2,00 1,43 1,47 Resultat før skatt  1,28 1,32 1,23 1,31 1,30
0,50 0,38 0,36 0,44 0,43 Kostnader/ inntekter 0,54 0,53 0,54 0,53 0,53
68 %     70 % 73 % Innskuddsdekning ekskl. Boligkreditt 70 % 67 %     65 %
12,3 % 23,8 % 23,7 % 17,1 % 16,9 % Egenkapitalavkastning 11,7 % 13,0 % 10,7 % 12,9 % 12,8 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN