Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
-36 -45 4 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -6 -44 -50
  -   -   - Periodens endring i gruppenedskrivninger   -   -   -
75 55 38 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 49 57 91
9 7 10 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 11 15 26
-37 -33 -28 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -29 -34 -39
12 -15 24 Periodens tapskostnader 25 -7 27

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN