Egenkapitalbevisbrøk

  30.6.12 31.12.11
Eierandelskapital 2.484 2.373
Utjevningsfond 1.457 1.457
Overkursfond 813 183
Fond for urealiserte gevinster 45 43
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 4.799 4.055
Grunnfondskapital 2.611 2.611
Fond for urealiserte gevinster 25 28
B. Sum grunnfondskapital 2.636 2.639
Avsetning gaver - 40
Avsatt utbytte - 190
Egenkapital ekskl. periodens resultat 7.435 6.924
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,5 % 60,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN