Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner)  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010
Renteinntekter  989 989 1.009 1.029 1.011 936 915 924 894
Rentekostnader 630 619 659 691 657 592 559 601 549
Netto renteinntekter 358 369 351 338 354 344 356 323 345
Provisjonsinntekter 252 240 196 188 200 199 192 199 196
Provisjonskostnader 25 22 21 25 21 19 18 23 21
Andre driftsinntekter 68 71 60 69 56 52 47 47 35
Netto provisjons- og andre inntekter 294 288 235 232 234 232 221 222 210
Utbytte 0 9 0 2 0 31 3 0 0
Inntekt av eierinteresser 85 50 99 119 49 69 54 83 69
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 83 17 60 81 39 -1 33 85 30
Netto avk. på finansielle investeringer 168 76 160 202 88 99 89 168 100
Sum inntekter 820 733 746 772 676 675 666 713 655
Personalkostnader 235 223 232 196 209 208 198 137 191
Administrasjonskostnader 112 98 97 114 86 96 86 98 76
Andre driftskostnader 75 76 69 103 66 57 65 76 52
Sum driftskostnader 421 398 398 412 361 361 348 311 320
Resultat før tap 399 336 349 360 315 314 318 402 335
Tap på utlån, garantier m.v. 16 17 8 26 8 -1 -6 25 12
Resultat før skatt  383 319 340 333 306 315 325 377 323
Skattekostnad 77 81 68 54 66 65 70 60 67
Periodens resultat 306 238 272 279 240 250 255 318 256

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN