Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2011 30.9.11 30.9.12 (i mill. kroner) 30.9.12 30.9.11 2011
820 709 801 Periodens resultat etter skatt   816 745 1.024
38 27 30 Av- og nedskrivninger   74 63 87
12 -10 38 Tap på utlån/garantier   42 1 27
870 726   868 Tilført fra årets virksomhet   932 809 1.140
-1.656 -1.857 -2.096 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -1.924 -1.972 -1.851
1.687 3.111 3.154 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 3.119 3.045 1.679
-3.398 -1.835 -2.110 Reduksjon/(økning) utlån -2.312 -1.787 -3.335
-2.139 -739 434 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 625 -722 -2.137
5.086 3.147 3.538 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 2.964 3.239 5.086
-3.944 -2.395 -182 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -182 -2.395 -3.944
4.118 1.611 -6.208 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -6.208 1.556 4.062
624 1.770 -2.601 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.986 1.772 699
-59 -43 -69 Investering i varige driftsmidler -170 -155 -184
  1   0   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   0 2
-900 -866 -1.483 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -540 -732 -734
79 66 217 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -134 30 7
-879 -843 -1.335 B) Netto likviditetsendring investeringer -844 -858 -909
-68 -95 -70 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -70 -95 -68
  -   -   - Statens Finansfond   -   -   -
  -   -   936 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    936   -   -
-285 -285 -190 Utbetalt utbytte -190 -285 -285
-192 -192 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -192 -192
  -   -   - Korrigering EK  -106 11 -45
207 -2.056 1.937 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.937 -2.056 207
-338 -2.628 2.573 C) Netto likviditetsendringer finansiering 2.467 -2.617 -383
-593 -1.702 -1.363 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.363 -1.702 -593
2.112 2.112 1.519 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.519 2.112 2.112
1.519 409 156 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 156 409 1.519
593 1.702 1.363 Endring 1.363 1.702 593

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN