Egenkapitalbevisbrøk

  31.12.12 31.12.11
Eierandelskapital 2.597 2.373
Utjevningsfond 1.889 1.457
Overkursfond 895 183
Fond for urealiserte gevinster 69 43
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 5.449 4.055
Grunnfondskapital 2.944 2.611
Fond for urealiserte gevinster 38 28
B. Sum grunnfondskapital 2.982 2.639
Avsetning gaver 30 40
Avsatt utbytte 195 190
Egenkapital ekskl. periodens resultat 8.656 6.924
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,64 % 60,58 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,33 % 61,25 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN