Styrets beretning

Foreløpig årsregnskap 2012

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1 077 millioner kroner

 • Resultat før skatt 1.355 millioner kroner (1.236 millioner)
 • Resultat 1.077 millioner kroner (1.024 millioner)                                                                                                                                                     
 • Avkastning på egenkapitalen 11,7 prosent (12,8 prosent)
 • Kjernekapitaldekning 11,3 prosent (10,4 prosent), ren kjernekapital 10,0 prosent (8,9 prosent)
 • Vekst i utlån 10,2 prosent (8,6 prosent) og innskudd 9,2 prosent (11,9 prosent) siste 12 måneder 
 • Tap på utlån 58 millioner kroner (27 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,21 kroner (6,06), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2012, 50,09 kroner (48,91)
 • Foreslått utbytte 1,50 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til allmennyttige formål på 30 millioner kroner

 Fjerde kvartal 2012

 • Resultat før skatt 302 millioner kroner (285 millioner)
 • Resultat 260 millioner kroner (279 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,5 prosent (13,6 prosent)
 • Tap på utlån 17 millioner kroner (26 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,29 kroner (1,65)
 • Forbedret soliditet, ren kjernekapital 10,0 prosent
 • Økte utlånsmarginer

Godt resultat i 2012

 • Resultatforbedring sammenlignet med 2011
 • Sterk inntektsutvikling i kjernevirksomheten og god avkastning finansielle investeringer
 • Økte marginer på utlån
 • Lave tap på utlån
 • God vekst i samlede innskudd og sterk vekst i utlån til privatmarkedet
 • Forbedret soliditet og redusert vekst
 • Kostnadsvekst på grunn av økt aktivitetsnivå, både i morbanken og datterselskaper

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2012 et overskudd på 1.077 millioner kroner (1.024 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 11,7 prosent (12,8 prosent). Resultat før skatt ble 1.355 millioner kroner (1.236 millioner). Det gode resultatet tilskrives positiv inntektsutvikling, lave tap og god avkastning på finansielle eiendeler.

Resultat før skatt i fjerde kvartal isolert ble 302 millioner kroner (285 millioner). Kvartalsresultatet preges av:

 • Økte marginer på utlån og økte netto renteinntekter
 • Økte provisjonsinntekter
 • Lave tap og lavt mislighold
 • Høy vekst i utlån til privatkunder
 • Utlån til bedriftskunder er redusert av kapitalmessige hensyn

Avkastning på egenkapitalen i fjerde kvartal ble 10,5 prosent (13,6 prosent).

I 2012 økte driftsinntektene med 13 prosent, og ble samlet 2.616 millioner kroner (2.311 millioner).

Avkastning på finansielle eiendeler ble 451 millioner kroner (434 millioner), herav resultatandel av eierinteresser i tilknyttede selskaper 244 millioner (248 millioner).

Driftskostnadene ble 1.654 millioner kroner (1.482 millioner) i 2012, 171 millioner tilsvarende 11,6 prosent høyere enn i 2011.

Netto tap på utlån og garantier ble 58 millioner kroner (27 millioner). Det ble i tredje kvartal i 2012 foretatt en økning i gruppevise nedskrivninger på 5 millioner kroner.

Utlånsveksten ble 10,2 prosent (8,6 prosent) og innskuddsveksten ble 9,2 prosent (11,9 prosent). Det har i 2012 vært god kundetilgang, særlig i privatmarkedet.

Kjernekapitaldekningen per 31. desember 2012 var 11,3 prosent (10,4 prosent) og ren kjernekapital var per 31. desember 2012 10,0 prosent (8,9 prosent). Etter grundig vurdering har styret i SpareBank 1 SMN vedtatt å revidere bankens kapitalplan. I denne sammenhengen har styret revidert mål for ren kjernekapitaldekning. Banken planlegger for en økning til 12,5 prosent ren kjernekapitaldekning, som skal være nådd innen utgangen av 2015. SpareBank 1 SMN sin reviderte kapitalplan er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet på side 15 i denne rapporten.

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved årsskiftet 34,80 kroner (36,31 per 31. desember 2011). Det er i 2012 utbetalt et kontantutbytte på 1,85 kroner per egenkapitalbevis for 2011 (2,77 for 2010).

Resultatet per egenkapitalbevis var 5,21 kroner (6,06). Bokført verdi var 50,09 kroner (48,91) per egenkapitalbevis.

Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 1,50 kroner per egenkapitalbevis for 2012 og at det avsettes 30 millioner til gaver til allmennyttige formål. Utbytte- og gavenivået er forankret i bankens kapitalplan og reflekterer behovet for å øke bankens kjernekapital gjennom redusert utdelingsgrad.

Forslag til overskuddsdisponering

Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet.

Forskjell konsern - morbank 2012 2011
Årsvoverskudd konsern  1.077 1.024
Resultat i datterselskaper -76 -144
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 126 68
Resultatandel tilknyttede selskaper -264 -290
Utbytte fra tilknyttede selskaper 163 162
Årsoverskudd morbank  1.025 820

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på minus 36 millioner kroner. Samlet beløp til disponering er med dette 990 millioner kroner. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 63,3 prosent av det disponerte resultatet. Brøken benyttet til disponering er et gjennomsnitt av eierbrøken gjennom året.

Med bakgrunn i bankens kapitalplan har styret valgt å foreslå et relativt lavt nivå på utbytte og gavetildeling.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 1,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 195 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 31 prosent. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 30 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål, som representerer en utdelingsgrad på 8 prosent. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 432 millioner kroner og 333 millioner. Styret fraviker prinsippet om lik utdelingsandel mellom eierkapitalen og grunnfondet av soliditetsmessige årsaker og som følge av at kursen på egenkapitalbevis er under pris bok 1.

Etter disponering av resultatet for 2012 er egenkapitalbevisbrøken 64,6 prosent.

Overskuddsdisponering 2012 2011
Årsoverskudd morbank  1.025 820
Overført fond for urealiserte gevinster -36 -25
Årsoverskudd til disponering 990 795
Utbytte 195 190
Utjevningsfond 432 297
Grunnfondskapital 333 268
Gaver 30 40
Sum disponert 990 795

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 2012 1.477 millioner kroner (1.392 millioner). Rentenettoen i fjerde kvartal isolert ble 399 millioner kroner, en økning fra tredje kvartal på 41 millioner. En styrket rentenetto i siste kvartal tilskrives tildels reprising av en del av bedriftskundeporteføljen. I tillegg har redusert markedsrente (NIBOR) medført økte utlånsmarginer i 2012, og rentenettoen inklusive provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt har holdt et høyt nivå gjennom året. Netto renteinntekter fra boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Dette utgjorde 201 millioner kroner (71 millioner).

Det planlegges for ytterligere reprising av utlånsporteføljen i 2013. Privatmarkedsporteføljen vil måtte reprises som følge av forslag om økte risikovekter på boliglån og bedriftsmarkedsporteføljen som følge av økte kapitalkrav.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 1.139 millioner kroner (919 millioner) i 2012, en økning på 220 millioner tilsvarende 24 prosent. Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, eiendomsmegling, regnskapstjenester og forsikring har hatt størst økning. Provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt har økt som følge av det svært lave rentenivået og har medført økte marginer på utlånsporteføljen i selskapet.

Provisjonsinntekter, mill. kr 2012 2011 Endring
Betalingstjenester 197 195 3
Sparing 48 54 -6
Forsikring 122 107 16
SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt 205 71 133
Garantiprovisjoner 30 28 2
Eiendomsmegling 336 308 28
Regnskapstjenester 100 79 20
Forvaltning 11 12 -1
Husleieinntekter 37 34 4
Øvrige provisjoner 53 32 21
Sum 1.139 919 220

Positiv avkastning på finansielle investeringer, inklusive resultat av virksomhet holdt for salg 

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 204 millioner kroner (188 millioner) i 2012. Den samlede avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 21 millioner kroner (102 millioner)
 • Netto kursgevinster på obligasjoner og derivater 57 millioner kroner ( minus 10 millioner)
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 126 millioner kroner (96 millioner). 8 millioner kroner av økningen er resultat av samarbeidsavtalen med SpareBank 1 Markets Oslo
 • Polaris Media er omklassifisert til eiendeler holdt for salg, og beløpet i tabellen under inneholder netto resultat av denne posten for 2012
Avkastning finansielle investeringer, mill. kr. 2012 2011
Kursgevinst/utbytte aksjer 21 102
Obligasjoner og derivater  57 -10
Valuta- og renteforretninger  Markets 126 96
Verdiendring finansielle eiendeler 204 188
SpareBank 1 Gruppen 94 95
SpareBank 1 Boligkreditt 44 16
SpareBank 1 Næringskreditt 8 9
Bank 1 Oslo Akershus 26 15
BN Bank 72 89
Polaris Media -14 23
Andre selskaper 34 43
Tilknyttede selskaper 264 290
Sum 467 478

 

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt for 2012 ble 452 millioner kroner (526 millioner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentlige bidragsytere til resultatet. Forventet endring av lovgivning knyttet til beskatningen av aksjerelaterte investeringer i forvaltningen av kundemidlene i livsforsikringsselskap er beregnet til 193 millioner kroner for SpareBank 1 Gruppen for 2012. Beløpet er regnskapsført som en engangseffekt i fjerde kvartal 2012.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet er inntektsført med 94 millioner kroner (94 millioner). Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 9 millioner kroner korrigering av resultat for 2011.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt AS er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet noe som gir redusert finansieringskostnad. Per 31. desember 2012 har banken overført 28 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt, tilsvarende 47 prosent av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS per 31. desember 2012 var 18,4 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 2012 ble 44 millioner kroner (16 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte boliglån.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 bankene etablerte i 2010 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt AS.

SpareBank 1 SMN eier 33,8 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet i 2012 ble 8 millioner kroner (9 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN har, som følge av en rettet emisjon mot LO, redusert sin eierandel fra 19,5 prosent til 15,18 prosent i Bank 1 Oslo Akershus ved utgangen av 2012. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank 1 Oslo Akershus ble 26,4 millioner kroner (15 millioner) i 2012. Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 4,4 millioner kroner korrigering av resultat for 2011. SpareBank 1 SMN har i 2013 inngått avtale om å selge 475.594 stk aksjer til Sparebanken Hedmark, og dette vil bringe SpareBank 1 SMN sin eierandel ned til 4,78 prosent. Det er videre inngått opsjonsavtale om ytterligere nedsalg av bankens eierandel i Bank 1 Oslo Akershus. Opsjonen må utøves innen 31. desember 2015.

Salg av bankens aksjer i Bank 1 Oslo Akershus er forankret i bankens kapitalplan.

BN Bank

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 31. desember 2012.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank for 2012 ble 72 millioner kroner (89 millioner), inklusive amortiseringseffekter. Amortiseringseffekten i 2012 har så økt resultatet med 11 millioner kroner (31 millioner).

Polaris Media

SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2012 en eierandel på 23,45 prosent i Polaris Media. 

SpareBank 1 SMN solgte pr 25. januar 2013 5,88 millioner aksjer i Polaris Media ASA til 27,00 kroner per aksje til NWT Media (Nya Wermlands-Tidningens AB), for til sammen 158,8 millioner kroner. Gjennom denne transaksjonen reduserer SpareBank 1 SMN sin eierandel i Polaris Media fra 23,4 til 11,4 prosent. Dette salget er forankret i bankens kapitalplan.

Aksjen i Polaris media er per årsskiftet reklassifisert som aksjer holdt for salg. Investeringen blir derfor ikke konsolidert i bankens regnskaper, men blir vurdert til virkelig verdi. Goodwill i Polaris Media sin balanse har gitt SpareBank 1 SMN et fradrag i sin kapitaldekning. Transaksjonen vil ved utgangen av første kvartal 2013 ha styrket bankens kjernekapital med 175 millioner kroner.

Netto resultat av investeringen for 2012 ble minus 14 millioner kroner.

Andre selskaper

Dette er i all vesentlighet selskaper etablert for å håndtere overtatte næringslivsengasjementer. Det positive resultatet på 34 millioner kroner representerer i all hovedsak skattefordel knyttet til fremførbart underskudd i et av selskapene.

Økte kostnader som følge av økt innsats mot markedet

Samlede kostnader ble 1.654 millioner kroner (1.482 millioner) i 2012. Konsernets kostnader har dermed økt med 171 millioner kroner tilsvarende 11,6 prosent.  

I morbanken har kostnadsveksten vært 117 millioner kroner tilsvarende 10,8 prosent. SpareBank 1 SMN har styrket kapasiteten og kompetansen på kundesiden, og dette er hovedårsaken til kostnadsveksten i morbanken.

Den øvrige del av veksten i konsernets kostnader skyldes økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1 og i SpareBank 1 SMN Regnskap. Kostnadsveksten her er 54 millioner kroner tilsvarende 13,7 prosent. Omsetning i selskapene har økt mer enn dette, og resultatet i begge selskapene er forbedret.

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,57 prosent (1,51 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 54 prosent (54 prosent).

Banken har i 2012 iverksatt et omfattende forbedringsprogram (”Ny giv”) som skal bedre kundeopplevelsene, øke produktiviteten og redusere de relative driftskostnadene.

Et vesentlig tiltak er omlegging av bankens organisasjonsstruktur med virkning fra 1. januar 2013 hvor overordnet ambisjon er å få et tydelig forsterket fokus på den kunderettede delen av virksomheten.

Som en del av dette har styret vedtatt en reduksjon av minimum 75 årsverk i morbanken fra 800 til 725 frem mot 2015. Dette skal skje ved naturlig avgang og skal ikke forstyrre satsingen på kundesiden. Årlig kostnadsvekst i morbanken skal maksimalt utgjøre 3 prosent.

Lave tap og lavt mislighold

For 2012 utgjorde netto tap på utlån 58 millioner kroner (27 millioner). Dette inkluderer en økning på gruppevise tapsnedskrivninger på 5 millioner kroner i tredje kvartal. Netto individuelle nedskrivninger i fjerde kvartal isolert var 17 millioner kroner (26 millioner).

For utlån til konsernets bedriftskunder er det i 2012 netto tapsført 57 millioner kroner (20 millioner) inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 7 millioner kroner (15 millioner). I privatkundeporteføljen er det i 2012 netto tapsført 1 million kroner (7 millioner).

Samlede individuell nedskrivninger på utlån per 31. desember 2012 utgjorde 144 millioner kroner (172 millioner), en nedgang på 28 millioner siste år.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 517 millioner kroner (542 millioner), tilsvarende 0,49 prosent (0,57 prosent) av brutto utlån.

Mislighold over 90 dager var 374 millioner kroner (338 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,36 prosent (0,36 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 83 millioner kroner (89 millioner) tilsvarende 22 prosent (26 prosent).

Andre tapsutsatte utlånsengasjement utgjorde 143 millioner kroner (204 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,14 prosent (0,21 prosent). 62 millioner kroner (83 millioner) eller 43 prosent (41 prosent) er tapsavsatt.

Gruppevise nedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det ble i tredje kvartal 2012 foretatt en økning i avsetning til gruppevise tapsnedskrivninger med 5 millioner kroner som følge av noe økt usikkerhet knyttet til eksponering i enkelte bransjer. Det er ved utgangen av 2012 ikke funnet grunnlag for ytterligere endring av gruppevise tapsnedskrivninger. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (290 millioner).

Forvaltningskapital 108 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per 31. desember 2012 var 108 milliarder kroner (101 milliarder), og har økt med 7 milliarder tilsvarende 6,4 prosent. Økt forvaltningskapital er en konsekvens av økte utlån og økte likviditetsreserver.

Per 31. desember 2012 er utlån på til sammen 30 milliarder kroner (22 milliarder) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Sterk vekst i utlån til privatmarkedet, redusert vekst til bedriftsmarkedet

Totale utlån har økt med 9,7 milliarder kroner (7,6 milliarder) tilsvarende 10,2 prosent (8,6 prosent) siste 12 måneder og var 104,9 milliarder per 31. desember 2012.

Utlån til privatkunder økte med 7,6 milliarder kroner (5,4 milliarder) til 62,6 milliarder i 2012, som tilsvarer en vekst på 13,7 prosent (10,9 prosent).

Vekst i utlån til bedriftskunder i 2012 var 2,1 milliarder kroner (2,2 milliarder) tilsvarende 5,3 prosent (5,7 prosent) siste 12 måneder. Samlede utlån til bedriftskunder ble redusert i fjerde kvartal og utgjorde 42,3 milliarder kroner per 31. desember 2012.

Utlån til privatkunder utgjorde 60 prosent (58 prosent) av ordinære utlån til kunder utgangen av 2012.

Høy innskuddsvekst i både privat- og bedriftsmarkedet

Innskudd fra kunder økte i 2012 med 4,4 milliarder kroner (5,1 milliarder) til 52,3 milliarder per 31. desember 2012. Dette tilsvarer en vekst på 9,2 prosent (11,9 prosent).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,4 milliarder kroner (1,8 milliarder) til 22,3 milliarder tilsvarende 6,8 prosent (9,5 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 3,0 milliarder (3,3 milliarder) til 30,0 milliarder tilsvarende 11,0 prosent (14,1 prosent). Også innskuddsveksten i bedriftsmarkedet fordeler seg relativt jevnt geografisk.

Bestand investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 31. desember 2012 på 4,8 milliarder kroner (4,8 milliarder). Sammenlignet med i fjor er det økte verdier på aksjefond og spareforsikringsprodukter. Det gjøres ikke nysalg i energifondsporteføljen, og porteføljen avtar.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill. kr 2012 2011 Endring
Aksjefond 2.570 2.284 286
Spareforsikring 1.068 711 357
Aktiv forvaltning 1.012 941 71
Energiforvaltning 139 218 -79
Totalt 4.789 4.154 635

God vekst i bankens forsikringsportefølje

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 10 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 32 prosent, og på personforsikring 5 prosent. På tjenestepensjon har porteføljen økt med 29 prosent.

Forsikring, premievolum mill. kr 2012 2011 Endring
Skadeforsikring 680 621 59
Personforsikring 184 175 9
Tjenestepensjon 166 129 37
Totalt 1.030 925 105

God lønnsomhet og sterk vekst i privatmarkedet

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde i 2012 en egenkapitalavkastning på 22,6 prosent (16,8 prosent).

Driftsinntektene i 2012 samlet 1.037 millioner kroner (872 millioner). Rentenettoen ble 552 millioner kroner (527 millioner) og provisjonsinntektene 486 millioner (345 millioner). Sammenlignet med 2011 ble utlånsmarginene betydelig høyere, dette i stor grad som følge av fallende markedsrente i 2012. Økte provisjonsinntekter er hovedsakelig økte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt og økte forsikringsinntekter.

Utlånsmarginen i 2012 ble 1,86 prosent (1,22 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,10 prosent (0,73 prosent). Marginen er definert som snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 13,1 prosent (10,9 prosent) og 5,9 prosent (10,9 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 2012 2011 Endring
Netto renteinntekter 552 527 25
Provisjonsinntekter 486 345 141
Sum inntekter 1.037 872 165
Driftskostnader 653 608 45
Resultat før tap 384 264 120
Tap 1 7 -6
Resultat før skatt 383 256 126
       
Ek avkastning e.skatt 22,6 % 16,8 %  
       
Utlån (mrd kr) 58,9 52,1 6,8
Innskudd (mrd kr) 22,4 21,2 1,3

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Inntektsvekst i bedriftsmarked og stabil lønnsomhet

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 13,8 prosent (13,9 prosent).

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 1.174 millioner kroner (1.079 millioner) per 31. desember 2012, og har økt med 95 millioner kroner sammenlignet med 2011. Netto renteinntekter ble 1.003 millioner kroner (910 millioner), og samlede provisjonsinntekter ble 171 millioner (169 millioner).

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,45 prosent (2,13 prosent) og – 0,10 prosent (0,20 prosent). Marginene er målt med utgangspunkt i 3 mnd nibor.

Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 5,2 prosent (5,3 prosent) og innskuddsveksten ble 6,8 prosent (26,5 prosent). Totale utlån til bedriftskunder ble i 4 kvartal 2012 redusert med ca 400 millioner kroner.

BM (mill kr) 2012 2011 Endring
Netto renteinntekter 1.003 910 93
Provisjonsinntekter 171 169 2
Sum inntekter 1.174 1.079 95
Driftskostnader 399 351 48
Resultat før tap 775 728 47
Tap 45 5 40
Resultat før skatt 731 724 7
       
Ek avkastning e.skatt 13,8 % 13,9 %  
       
Utlån (mrd kr) 40,7 38,7 2,0
Innskudd (mrd kr) 27,1 25,3 1,7

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Inntekter SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester og er en integrert del av morbankaktivteten i SMN.

SpareBank 1 Markets hadde i 2012 totale inntekter på 131 millioner kroner (148 millioner). Det er økte inntekter innenfor verdipapirer sammenlignet med 2011, mens det er noe tilbakegang på øvrige forretningsområder.

SpareBank 1 SMN har i inngått en aktiv forvaltningsavtale med SpareBank 1 Markets (eid av SpareBank 1 Gruppen). Avtalen innebærer at SpareBank 1 Markets kommer i styrket posisjon til å levere valuta- og renteprodukter i første- og annenhåndsmarkedet. Forretningsvolumet er regulert gjennom klare rammer for eksponering i forhold til produkter og motparter og innebærer uvesentlig endring av bankens risikoeksponering. Inntekter og kostnader fordeles mellom partene etter en gitt fordelingsnøkkel. Avtalen ble operasjonalisert i april 2012, og SpareBank 1 SMN sin netto andel av inntektene i 2012 ble 8 millioner kroner.

Markets (mill. kr) 2012 2011 Endring
Renter og valuta, trading 48,8 53,5 -4,7
Renter og valuta, risk 45,3 55,8 -10,5
Corporate 12,3 14,6 -2,3
Verdipapirhandel, VPS 20,4 13,0 7,4
SpareBank 1 Markets 7,6 0,0 7,6
Investeringer, div. -2,9 11,0 -13,9
Sum inntekter 131,5 147,9 -16,4

Av brutto inntekter på 132 millioner kroner er 34 millioner overført Bedriftsmarked og 1 million overført Personmarked. Dette er Bedriftsmarked og Personmarked sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 2012 ble 116,1 millioner kroner (167,8 millioner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 2012 2011 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 76,2 75,6 0,6
SpareBank 1 SMN Finans  55.8 26,3 29,5
SpareBank 1 SMN Regnskap 13,8 5,0 8,8
Allegro Finans -3,7 -5,3 1,6
SpareBank 1 SMN Invest  -15,0 87,5 -102,5
Eiendomsselskaper -11,0 -21,3 10,3
Sum 116,0 167,8 -51,7

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er ca 40 prosent. Resultatet for 2012 ble i likhet med 2011 svært godt med et resultat før skatt på 76,2 millioner kroner (75,6 millioner) i 2012.

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat på 55,8 millioner kroner (26,3 millioner) per 31. desember 2012. Selskapet har hatt en sterk inntektsutvikling samtidig som tapene er redusert. Datterselskapet Bilplan AS er overtatt av morbanken i fjerde kvartal.

Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,1 milliarder kroner (2,9 milliarder), der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder (1,9 milliarder) og billån 1,2 milliarder (1,0 milliard).

SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre har etter avtale overtatt 9,9 prosent av aksjene i SpareBank 1 SMN Finans. Transaksjonen er gjennomført som en rettet emisjon som reflekterer virkelig verdi i SpareBank 1 SMN Finans.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde i 2012 tidenes beste resultat før skatt på 13,8 millioner kroner og en omsetningsvekst på knappe 30 prosent. Med en vekstrate tre ganger høyere enn bransjesnittet er selskapet markedsleder i Midt-Norge og et av de ledende regnskapsmiljøene i Norge.

SpareBank 1 SMN Regnskap har det siste året overtatt fem regnskapskontorer og har ambisjoner om fortsatt sterk vekst. Selskapet har i tillegg ervervet en strategisk eierposisjon på 40 prosent i regnskapsbyråkjeden Consis. Dette sammen med alliansepartner Sparebanken Hedmark som eier 60 prosent.

Allegro Finans - som driver aktiv forvaltning - hadde i 2012 et underskudd på 3,7 millioner kroner (underskudd 5,3 millioner) før skatt. Selskapet har en portefølje på ca 2 milliarder kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et underskudd i 2012 på 15,0 millioner kroner før skatt (overskudd 87,5 millioner).

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 21 milliarder kroner og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 80 prosent (81 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, og i 2012 er utlån på totalt 7,2 milliarder kroner overført boligkredittselskapet. Per 31. desember 2012 var utlån på samlet 29 milliarder kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

SpareBank 1 SMN har rating hos Moody’s og Fitch Ratings med henholdsvis A2 (under review) og A- (stable outlook). Banken ble i desember nedgradert av Moody’s fra A1 til A2 (under review).

Gjennomførte emisjoner i 2012

 • Det er i 2012 gjennomført en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere. Tegningsperioden var 12. - 26. mars 2012. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 740 millioner kroner. Emisjonen ble registrert i Foretaksregisteret den 11. april 2012, slik at regnskapsmessig effekt var fra andre kvartal
 • Det ble i samme periode gjennomført emisjon rettet mot bankens ansatte. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 21 millioner kroner i ansatteemisjonen
 • I tredje kvartal er det gjennomført en rettet emisjon på 200 millioner kroner mot Sparebankstiftelsen SMN og en større internasjonal investor

Soliditet

Tall i mill. kroner 2012 2011
Kjernekapital 9.357 7.856
Ansvarlig lån 1.586 1.199
Netto ansvarlig kapital 10.943 9.055
Kapitalkrav 6.596 6.027
Kjernekapitalandel 11,3 % 10,4 %
Kapitaldekning 13,3 % 12,0 %

Forannevnte emisjoner økte isolert sett kjernekapitaldekningen med 1,2 prosentpoeng. 

Etter disponering av årsresultatet for 2012 er kjernekapitaldekningen 11,3 prosent (10,4 prosent) og totalkapitaldekningen 13,3 prosent (12,0 prosent). I siste kvartal er kjernekapitaldekningen forbedret gjennom redusert utdelingsgrad, og reduksjon i risikoveid balanse både i bedriftsmarkedet og tilknyttet virksomhet. Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2012 ble 10,0 prosent (8,9 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.  

Styret i SpareBank 1 SMN har stor oppmerksomhet rettet mot kapitaliseringen av konsernet. I likhet med andre norske banker står SpareBank 1 SMN overfor forventninger om økte kapitalkrav, ikke minst knyttet til signaler om økte kapitalkrav på boliglån gjennom økte risikovekter. SpareBank 1 SMN har forsterket fokus på effektiv kapitalanvendelse i konsernet, og planlegger for å oppnå 12,5 prosent ren kjernekapitaldekning ved utgangen av 2015.

 • Forbedret bankdrift gjennom effektivisering og økte marginer. Økte kapitalkrav for alle banker danner et markedsmessig grunnlag for å øke marginene på utlån
 • Utbyttepolitikken praktiseres som for 2012 med effektiv utdeling på 25 – 35 prosent
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, herunder utlån til privatmarked og bedriftsmarked i morbanken og i BN Bank
 • Salg av aktivaposter som ikke inngår i kjernevirksomheten
 • Innføring av avansert IRB i SpareBank 1 SMN og BN Bank

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital.

Banken er IRB godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

I samarbeid med de øvrige IRB-bankene i SpareBank 1 alliansen har banken iverksatt en prosess for å søke om å benytte avansert IRB i sine beregninger. Søknaden forventes levert i løpet av første halvår 2013.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. desember 2012 var 50,09 kroner (48,91), og resultatet per egenkapitalbevis ble 5,21 kroner (6,06).

Pris/Inntjening ble 6,68 (5,99) og Pris/Bok 0,69 (0,74).

Kursen ved årsskiftet var 34,80 kroner og det er i 2012 utbetalt 1,85 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2011 (justert for emisjoner gjennomført i 2012).

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave.

Banken legger til grunn at konjunkturoppgangen vil fortsette, men at aktivitetsveksten vil være moderat som følge meget svake internasjonale vekstimpulser. Vi forventer en fortsatt lav norsk arbeidsledighet, og kombinert med en fortsatt god lønnsvekst, og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens PM-portefølje fortsatt vil være lav. Banken legger til grunn at det og vil være en moderat vekst i midt-norsk næringsliv fremover.

Forventing om økte kapitalkrav medfører at norske banker har signalisert at de vil implementere en mer konservativ kredittpolitikk mot næringslivet. Forslag til justerte regler for LCR representerer en lettelse for den europeiske banknæringen.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter

SpareBank 1 SMN har i 2012 styrket sin markedsposisjon og har oppnådd en god resultatutvikling. Konsernet har en robust finansiering. Dette er i tråd med styrets ambisjoner.

Styret vil fremover ha stor oppmerksomhet på tiltak som skal styrke soliditeten slik at banken har minimum 12,5 prosent ren kjernekapital innen 31. desember 2015. Styret vil fortløpende følge opp vedtatt kapitalplan og de ulike tiltak som der er definert. Styrket inntjening gjennom økte marginer, reduserte kostnader samt oppfølging av prosjektet ”Ny giv” vil ha styrets fulle oppmerksomhet i 2013 og årene fremover.

Fortsatt uro i internasjonale finansmarkeder øker usikkerheten i nasjonal og regional økonomi. Heller ikke i 2012 har vi sett klare indikasjoner på at det regionale næringslivet vil rammes av krisen i euroområdet. Næringslivet i bankens markedsområde viser fortsatt vekst og god lønnsomhet, og utsiktene for 2013 synes fortsatt å være gode. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomi isolert sett som tilsier større endringer i risikobildet for 2013.

SpareBank 1 SMN har en konservativ likviditetsstrategi og skal opprettholde ordinær drift i minimum 12 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. Styret vurderer markedet for finansiering til å være lettere ved inngangen til 2013 i forhold til tilsvarende tidspunkt i fjor. SpareBank 1 SMN har meget liten internasjonal eksponering i sin ordinære forretning og begrenset direkte eksponering mot verdipapirmarkedene.

Styret er tilfreds med konsernets resultat for 2012, og vektlegger særlig den gode underliggende drift og høye kvalitet i risikostyringen. SpareBank 1 SMN har gode forutsetninger for å kunne oppnå et godt resultat også i 2013. 

  Trondheim, 5. februar  
  Styret i SpareBank 1 SMN   
       
       
       
       
Per Axel Koch Kjell Bjordal Aud Skrudland Arnhild Holstad
(leder) (nestleder)    
       
       
Bård Benum Elbjørg Gui Standal Paul E. Hjelm-Hansen Venche Johnsen
      (ansatterepr.)
       
       
      Finn Haugan
      (konsernsjef)

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN