Egenkapitalbevisbrøk

   Proforma* 31.03.2012 31.12.11
Eierandelskapital 2.959 2.373
Utjevningsfond 1.457 1.457
Overkursfond 359 183
Fond for urealiserte gevinster 45 43
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 4.820 4.055
Grunnfondskapital 2.611 2.611
Fond for urealiserte gevinster 25 28
B. Sum grunnfondskapital 2.636 2.639
Avsetning gaver - 40
Avsatt utbytte - 190
Egenkapital ekskl. periodens resultat 7.456 6.924
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,6 % 60,6 %
* Som om kapital fra emisjoner var innbetalt pr 31.3.12. Kroner 761,5 millioner ble innbetalt i april 2012. Tegningsperioden var 12. - 26.3.12.    

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN