Styrets beretning

Regnskap per 3. kvartal 2012

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

Det er foretatt begrenset revisjon av resultatregnskap og balanse for SpareBank 1 SMN, både av selskapsregnskapet og konsernet per 30. september 2012.

 • Resultat før skatt 1.042 millioner kroner (946 millioner)
 • Resultat 816 millioner kroner (745 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,1 prosent (12,6 prosent)
 • Vekst i utlån 11,4 prosent (7,7 prosent) og innskudd 10,5 prosent (19,1 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 42 millioner kroner (1 million) 
 • Kjernekapitaldekning 10,6 prosent (10,4 prosent) 
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,99 kroner (4,41 kroner)  

Regnskap 3. kvartal 2012 isolert

 • Resultat før skatt 383 millioner kroner (306 millioner)
 • Resultat 306 millioner kroner (240 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,8 prosent (12,0 prosent)
 • Tap på utlån 16 millioner kroner (8 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,52 kroner (1,42) 

Godt resultat per 3. kvartal 2012

Hovedtrekk:

 • Resultatforbedring sammenlignet med samme periode i fjor
 • Positiv inntektsutvikling i kjernevirksomheten og god avkastning finansielle investeringer
 • Økte marginer på utlån
 • Lave tap på utlån
 • Sterk vekst i innskudd, utlån og risikoveid balanse

SpareBank 1 SMN oppnådde per 3. kvartal i 2012 et resultat før skatt på 1.042 millioner kroner (946 millioner). Overskuddet ble 816 millioner kroner (745 millioner) og avkastning på egenkapitalen ble 12,1 prosent (12,6 prosent).

Resultat før skatt ble i 3. kvartal isolert 383 millioner kroner som representerer en forbedring sammenlignet med både 1. og 2. kvartal. Avkastning på egenkapitalen i kvartalet isolert ble 12,8 prosent.

De samlede driftsinntektene utgjør per 3. kvartal 1.897 millioner kroner (1.741 millioner), en økning på 156 millioner sammenlignet med samme periode 2011. Driftsinntektene har økt både i morbank og datterselskaper.

Avkastning på finansielle investeringer ble 403 millioner kroner (276 millioner), herav samlet resultat på eierinteresser i tilknyttede selskaper på 234 millioner (171 millioner) per 3. kvartal.

Driftskostnadene ble 1.217 millioner kroner (1.070 millioner) per 3. kvartal 2012, 147 millioner høyre enn 2011.

Netto tap på utlån og garantier ble 42 millioner kroner (1 millioner). Det er i 3. kvartal foretatt en økning i gruppevise nedskrivninger på 5 millioner kroner.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis var henholdsvis 11,4 prosent (7,7 prosent) og 10,5 prosent (19,1 prosent) per 3. kvartal 2012. Samlet utlånsvekst per 3. kvartal var 8,4 prosent (8,1 prosent) og samlet innskuddsvekst var 6,2 prosent (7,6 prosent).

I 3. kvartal er det gjennomført en rettet emisjon på 200 millioner kroner mot Sparebankstiftelsen SMN (141 millioner) og en internasjonal investor (59 millioner). Det er i 2012 gjennomført emisjoner med proveny på til sammen 936 millioner kroner.

Konsernets kjernekapitaldekning var per 30. september 2012 på 10,6 prosent (10,4 prosent) og totalkapitaldekningen på 11,9 prosent (12,1 prosent).

Kursen på bankens egenkapitalbevis per 3. kvartal var 37,00 kroner (36,31 kroner per 31. desember 2011).

Per 3. kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 3,99 kroner (4,41), og bokført verdi per egenkapitalbevis er 49,00 kroner (48,45).

Bedret rentenetto i 3. kvartal

Netto renteinntekter ble per 3. kvartal 1.079 millioner kroner (1.053 millioner). Rentenettoen i 3. kvartal isolert ble 358 millioner kroner, noe ned fra 2. kvartal (369 millioner). Rentenettoen inklusive provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt har holdt et høyt nivå gjennom 2012. Dette skyldes redusert markedsrente (NIBOR) som har medført økte utlånsmarginer. Brutto rentemarginer på utlån er nå på et høyere nivå enn samme periode i fjor. Refinansiering av bankens pengemarkedsfinansiering har gitt økte rentekostnader.

Netto renteinntekter fra boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Dette utgjorde per 3. kvartal 126 millioner kroner (63 millioner).

Ved utgangen av 3. kvartal 2012 er det til sammen overført boliglån for 27,3 milliarder kroner (21,1 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt. Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt er iverksatt i 2012, og per 30. september 2012 er 623 millioner kroner overført til dette selskapet. Det er per 3. kvartal inntektsført 3 millioner kroner i provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Næringskreditt.

Banken har per 15. oktober gjennomført generelle renteøkninger på utlån til næringslivskundene.

Bankene er også i 2012 fritatt for innbetaling til Bankenes Sikringsfond.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 818 millioner kroner ( 687 millioner) per 3. kvartal 2012, en økning på 131 millioner tilsvarende 16 prosent. Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, eiendomsmegling og regnskapstjenester har hatt størst økning. Provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt har økt som følge av det svært lave rentenivået og har medført økte marginer på utlånsporteføljen i selskapet.

Provisjonsinntekter, mill. kr 30.9.2012 30.9.2011 Endring
Betalingstjenester 148 150 -2
Sparing 33 41 -8
Forsikring 86 77 9
SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt 129 63 66
Garantiprovisjoner 22 21 1
Eiendomsmegling 255 226 30
Regnskapstjenester 78 54 24
Forvaltning 8 9 -1
Husleieinntekter 27 22 4
Øvrige provisjoner 31 23 7
Sum 818 687 130

Finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 170 millioner kroner (105 millioner) per 3. kvartal 2012. Den samlede avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 19 millioner kroner (66 millioner)
 • Netto kursgevinster på obligasjoner og derivater per 3. kvartal 2012 ble 56 millioner kroner (-17 millioner)
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 95 millioner kroner (56 millioner). 17 millioner kroner av økningen er resultat av samarbeidsavtalen med SpareBank 1 Markets Oslo
Avk. fin. investeringer, mill. kr. 30.9.2012 30.9.2011
Kursgevinst/utbytte aksjer 19 66
Obligasjoner og derivater  56 -17
Valuta- og renteforretninger Markets 95 56
Verdiendr. fin. eiendeler 170 105
SpareBank 1 Gruppen 104 50
SpareBank 1 Boligkreditt 37 15
SpareBank 1 Næringskreditt 8 6
Bank 1 Oslo Akershus 34 14
BN Bank 41 73
Polaris Media 18 21
Andre selskaper -8 -8
Tilknyttede selskaper 234 171
Sum 403 276

 

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per 3. kvartal 2012 ble 491 millioner kroner (245 millioner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentlige bidragsytere til resultatet. Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 9 millioner kroner korrigering av resultat for 2011.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 104 millioner kroner (50 millioner).

Det er i forslag til statsbudsjett for 2013 foreslått endringer i skattlegging av kollektivporteføljer i livselskaper. Foreløpige beregninger viser at dette vil kunne medføre økte skattekostnader for SpareBank 1 Gruppen på i størrelsesorden 175 til 200 millioner kroner som en engangseffekt i 4. kvartal 2012.

Effekten for SpareBank 1 SMN av en eventuell omlegging av skatteregimet som beskrevet over vil utgjøre om lag 40 millioner kroner i redusert resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen i 4. kvartal 2012.

SpareBank 1 Boligkreditt 

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet, noe som gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft. 

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,8 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet per 3. kvartal 2012 var 37 millioner kroner (15 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte boliglån.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 bankene etablerte i 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt.

Sparebank 1 SMN eier 37 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet per 30. september 2012 ble 8 millioner kroner (6 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 prosent i Bank 1 Oslo Akershus. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank1 Oslo ble 34 millioner kroner (14 millioner) per 3. kvartal 2012. Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 4 millioner kroner korrigering av resultat for 2011.

BN Bank

SpareBank1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 30. september 2012.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank per 3. kvartal 2012 ble 41 millioner kroner (73 millioner), inklusive amortiseringseffekter. Amortiseringseffekten i 2012 har så langt økt resultatet med 8 millioner kroner (31 millioner).

Polaris Media

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 23,45 prosent i Polaris Media. Selskapet er et mediekonsern med ledende posisjon i Midt- og Nord Norge. 18,81 prosent av selskapets aksjer ble overtatt den 28. mars 2011 etter konkurs i Roll Severin Gruppen i Trondheim. Selskapet er regnskapsmessig klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Bokført verdi på aksjene er 331 millioner kroner per 30. september 2012 inklusive SpareBank 1 SMN sin estimerte andel av resultatet per 3. kvartal 2012 med 18 millioner (21 millioner). Da Polaris Media sitt kvartalsregnskap per 30. september 2012 ikke er offentliggjort så er bankens resultatandel beregnet med bakgrunn i vurderinger fra eksterne meglere. Resultatandelen er derfor beheftet med usikkerhet.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 1.217 millioner kroner (1.070 millioner) per 3.kvartal 2012. Konsernets kostnader har dermed økt med 147 millioner kroner tilsvarende 13,7 prosent.  

I morbanken har kostnadsveksten vært 89 millioner kroner tilsvarende 11,1 prosent. SpareBank 1 SMN har styrket kapasiteten og kompetansen på kundesiden, noe som har medført kostnadsvekst. I tillegg skyldes kostnadsveksten den gjennomførte ansatteemisjonen, kostnader knyttet til låneformidlere i boliglånsmarkedet og økte utviklingskostnader i SpareBank 1-samarbeidet.

Den øvrige del av veksten i konsernets kostnader skyldes økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1 og i SpareBank 1 SMN Regnskap. Kostnadsveksten her er 58 millioner kroner tilsvarende 21 prosent. Omsetning i selskapene har økt mer enn dette, og resultatet i begge selskapene er forbedret.

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,55 prosent (1,46 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 53 prosent (53 prosent).

Kostnadsveksten er i overensstemmelse med konsernets planer. Det er initiert et omfattende forbedringsprogram som skal bedre kundeopplevelsene, øke produktiviteten og redusere de relative driftskostnadene. Styret er i prosess for å fastlegge og forankre ambisiøse mål for de iverksatte programmer og har besluttet å benytte LEAN som prosessverktøy. Et vesentlig tiltak er omlegging av bankens organisasjonsstruktur med virkning fra 1. januar 2013 hvor overordnet ambisjon er å få et tydelig forsterket fokus på den kunderettede delen av virksomheten.

Styret har vedtatt en plan om reduksjon av årsverk i morbanken fra 800 til 725 frem mot 2015 som et ledd i effektiviseringstiltakene. Dette skal skje ved naturlig avgang og skal ikke forstyrre satsingen på kundesiden. Årlig kostnadsvekst i morbanken skal reduseres til 3 prosent.

Reduserte tap og lavere mislighold

Per 3. kvartal 2012 utgjorde netto tap på utlån 42 millioner kroner (1 million). Dette inkluderer en økning på gruppevise tapsnedskrivninger på 5 millioner kroner i 3 kvartal. Netto individuelle nedskrivninger i tredje kvartal isolert var 11 millioner kroner (8 millioner).

På bedriftskundeporteføljen er det per 3. kvartal 2012 netto individuelle tapsnedskrivninger på 34 millioner kroner (5 millioner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 4 millioner (11 millioner). Det har ikke vært foretatt vesentlige nye individuelle tapsnedskrivninger i 2012.

På privatkundeporteføljen er det per 3. kvartal 2012 netto tap på 3 millioner kroner (6 millioner).

Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger på utlån per 3. kvartal 2012 utgjorde 148 millioner kroner (159 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 561 millioner kroner (555 millioner), tilsvarende 0,54 prosent (0,60 prosent) av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Mislighold over 90 dager var 398 millioner kroner (332 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,39 prosent (0,36 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 86 millioner kroner (79 millioner) tilsvarende 22 prosent (24 prosent).

Misligholdet fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 261 millioner kroner og 137 millioner på privatmarkedskunder. Økningen tilskrives økt mislighold på et fåtall enkeltengasjementer. 

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 163 millioner kroner (223 millioner), 0,16 prosent (0,24 prosent) av brutto utlån. Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var 62 millioner kroner (81 millioner) eller 38 prosent (36 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 147 millioner kroner og 16 millioner på privatmarkedskunder.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er i 3. kvartal 2012 foretatt en økning i avsetning til gruppevise tapsnedskrivninger med 5 millioner kroner som følge av noe økt usikkerhet knyttet til eksponering i enkelte bransjer. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (290 millioner).

Forvaltningskapital 111 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per 3. kvartal 2012 var 110,6 milliarder kroner (100,0 milliarder) og har økt med 10,6 milliarder tilsvarende 10,6 prosent siste 12 måneder.

Per 3. kvartal 2012 er 27,9 milliarder kroner (21,1 milliarder) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Inntjeningen fra boligkreditt lånene fremkommer i regnskapet i form av provisjonsinntekter. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Sterk vekst i utlån til privatmarkedet

Totale utlån har økt med 10,6 milliarder kroner (6,6 milliarder) tilsvarende 11,4 prosent (12,4 prosent) siste 12 måneder og var 103,3 milliarder per 3. kvartal 2012. Veksten per 3. kvartal i 2012 var 8,4 prosent (11,1 prosent).

Utlån til privatkunder økte med 6,8 milliarder kroner (5,0 milliarder) til 60,5 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 12,7 prosent (10,2 prosent). I 2012 har veksten i utlån til privatkunder så langt vært 9,9 prosent (8,1 prosent).

Vekst i utlån til bedriftskunder var 3,8 milliarder kroner (1,6 milliarder) tilsvarende 9,7 prosent (4,4 prosent) siste 12 måneder. Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 42,8 milliarder kroner per 3. kvartal 2012. Veksten på utlån til bedriftsmarkedet i 2012 isolert har vært 6,5 prosent (2,6 prosent). Veksten er markedsområdemessig relativt jevnt fordelt.

Utlån til privatkunder utgjorde 59 prosent (58 prosent) av ordinære utlån til kunder per 3. kvartal 2012.

God innskuddsvekst

Innskudd fra kunder økte med 4,8 milliarder kroner (1,1 milliarder) siste 12 måneder til 50,8 milliarder per 3. kvartal 2012. Dette tilsvarer en vekst på 10,5 prosent (19,1 prosent) siste 12 måneder.

Innskudd fra privatkunder økte med 1,7 milliarder kroner (1,5 milliarder) til 22,2 milliarder tilsvarende 8,2 prosent (8,1 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 3,1 milliarder (5,8 milliarder) til 28,6 milliarder tilsvarende 12,3 prosent (29,7 prosent). Også innskuddsveksten i bedriftsmarkedet fordeler seg relativt jevnt geografisk.

Bestand investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 3. kvartal 2012 på 5,2 milliarder kroner (4,8 milliarder). Sammenlignet med i fjor er det økte verdier på aksjefond og spareforsikring. Det gjøres ikke nysalg i energifondsporteføljen, og porteføljen avtar.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 30.9.2012 30.9.2011 Endr
Aksjefond 2.585 2.416 169
Spareforsikring 996 732 264
Aktiv forvaltning 998 951 47
Energiforvaltning 161 235 -74
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 5.187 4.781 406

God vekst i bankens forsikringsportefølje

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 9 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 9 prosent, på personforsikring 6 prosent og på tjenestepensjon har veksten vært 13 prosent.

Forsikring, premievolum mill. kr. 30.9.2012 30.9.2011 Endr
Skadeforsikring 668 614 54
Personforsikring 179 169 10
Tjenestepensjon 141 125 16
Totalt 988 908 80

Sterk lønnsomhet og god vekst i privatmarkedet

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde per 3. kvartal 2012 en egenkapitalavkastning på 19,5 prosent (18,6 prosent).

Driftsinntektene ble per 3. kvartal 2012 samlet 740 millioner kroner (668 millioner), en økning på 72 millioner. Rentenettoen ble 408 millioner kroner (400 millioner) og provisjonsinntektene 333 millioner (269 millioner). Sammenlignet med samme periode i 2011 er utlånsmarginene høyere, dette i stor grad som følge av fallende markedsrente i 2012. Økte provisjonsinntekter er hovedsakelig økte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt og økte forsikringsinntekter.

Utlånsmarginen per 30. september 2012 ble 1,75 prosent (1,28 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,21 prosent (0,70 prosent), målt mot 3 mnd Nibor.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 12,2 prosent (10,2 prosent) og 8,9 prosent (6,1 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Utlånsporteføljen består i all vesentlighet av godt sikrede boliglån. Verdiutviklingen på boliger er tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 30.9.2012 30.9.2011 Endr.
Netto renteinntekter 408 400 8
Provisjonsinntekter 333 269 65
Sum inntekter 740 668 72
Driftskostnader 488 457 32
Resultat før tap 252 211 41
Tap 3 7 -4
Resultat før skatt 249 205 45
       
Ek avkastning e.skatt 19,5 % 18,6 %  
       
Utlån (mrd kr) 56,9 50,7 6,2
Innskudd (mrd kr) 22,3 20,5 1,8

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Sterk inntektsutvikling i bedriftsmarked

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 13,1 prosent (14,6 prosent). Svekkelsen skyldes hovedsakelig økte tap og høyere anvendt kapital.

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 848 millioner kroner (806 millioner) per 3. kvartal 2012, og har økt med 42 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2011. Netto renteinntekter ble 726 millioner kroner (680 millioner), mens samlede andre inntekter ble 122 millioner (126 millioner).

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,38 prosent (2,13 prosent) og 0 prosent (0,20 prosent). Marginene er målt med utgangspunkt i 3 mnd nibor. Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 9,6 prosent (5,3 prosent) og innskuddsveksten ble 4,1 prosent (26,5 prosent).

BM (mill kr) 30.9.2012 30.9.2011 Endr.
Netto renteinntekter 726 680 46
Provisjonsinntekter 122 126 -4
Sum inntekter 848 806 42
Driftskostnader 290 256 34
Resultat før tap 558 550 8
Tap 35 -17 52
Resultat før skatt 524 567 -44
       
Ek avkastning e.skatt 13,1 % 14,6 %  
       
Utlån (mrd kr) 41,1 37,5 3,6
Innskudd (mrd kr) 24,9 23,9 1,0

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og tabellen inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Inntekter SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester.

SpareBank 1 Markets har totale inntekter per 3. kvartal 2012 på 97 millioner kroner (100 millioner). Inntektene er økende innenfor de fleste forretningsområdene. Det er økte inntekter særlig innenfor renteprodukter sammenlignet med 2011. Svakt resultat innenfor investeringer er verdifall på aksjer.

SpareBank 1 SMN har i inngått en aktiv forvaltningsavtale med SpareBank 1 Markets. Avtalen innebærer at SpareBank 1 Markets kommer i styrket posisjon til å levere valuta- og renteprodukter i første- og annenhåndsmarkedet. Forretningsvolumet er regulert gjennom klare rammer for eksponering i forhold til produkter og motparter og innebærer uvesentlig endring av bankens risikoeksponering. Inntekter og kostnader fordeles mellom partene etter en gitt fordelingsnøkkel. Avtalen ble operasjonalisert i april 2012, og SpareBank 1 SMN sin netto andel av inntektene per 30. september 2012 har vært 17 millioner kroner.

Markets (mill. kr) 30.9.2012 30.9.2011 Endr.
Valutahandel 23,7 38,2 -14,5
Renteprodukter 42,4 30,7 11,7
Corporate 7,2 8,0 -0,8
Verdipapirhandel, VPS 14,9 8,3 6,6
SpareBank 1 Markets 16,9 0,0 16,9
Investeringer, div. -8,4 14,7 -23,1
Sum inntekter 96,7 99,9 -3,2

Datterselskaper

Samlet resultat per 3. kvartal 2012 ble 108,6 millioner kroner (111,7 millioner) før skatt (eksklusive minoritetsandeler).

Resultat før skatt, mill. kr 30.9.2012 30.9.2011 Endr
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 57,4 55,1 2,3
SpareBank 1 SMN Finans  42,7 22,5 20,5
SpareBank 1 SMN Regnskap 12,6 5,4 7,2
Allegro Finans -2,5 -3,3 0,8
SpareBank 1 SMN Invest  11,9 50,0 -38,1
Eiendomsselskaper -12,2 -18,0 5,8
Sum 109,9 111,7 -1,8

Resultatene er selskapenes totalresultat. Bankens eierandel i EiendomsMegler 1 er 86,7 prosent  og i Allegro 90,1 prosent. Eierandelen i de øvrige selskapene er 100 prosent. 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde med en markedsandel på ca 40 prosent. Resultatutviklingen er også i 2012 svært god, og selskapet oppnådde et resultat før skatt på 57,4 millioner kroner (55,1 millioner) per 3. kvartal 2012.

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat på 42,7 millioner kroner (22,5 millioner) per 3. kvartal. Selskapet har hatt en sterk inntektsutvikling samtidig som tapene er redusert. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,1 milliarder kroner (2,9 milliarder), der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder(1,9 milliarder) og billån 1,2 milliarder (1,0 milliard).

Det er juli 2012 inngått intensjonsavtale med SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre om overtagelse av 9,9 prosent av aksjene i SpareBank 1 SMN Finans. Transaksjonen vil bli gjennomført som en rettet emisjon som reflekterer virkelig verdi i SpareBank 1 SMN Finans.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde et overskudd før skatt på 12,6 millioner kroner (5,4 millioner).

Oppkjøp av flere lokale regnskapskontor i 2011 og 2012 forklarer mye av økningen. Selskapet har i tillegg 2012 ervervet 40 prosent av aksjene i regnskapsbyråkjeden Consis. Resterende 60 prosent av selskapet er eid av Sparebanken Hedmark.

Sparebanken SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale børsnoterte virksomheter. Selskapet hadde et overskudd per 3. kvartal 2012 på 11,9 millioner kroner (50,0 millioner).

Allegro Finans – som driver aktiv forvaltning - hadde per 3. kvartal et underskudd på 2,5 millioner kroner (underskudd 3,6 millioner) før skatt.

Selskapet har en portefølje på ca 2 milliarder kroner til aktiv forvaltning.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering

Banken har likviditetsreserver på 21 milliarder kroner, og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved kvartalsskiftet på 75 prosent (75 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt fremstår som bankens viktigste finansieringskilde, og så langt i 2012 er utlån samlet på 5,2 milliarder kroner overført boligkredittselskapet. Per 30. september 2012 var utlån på samlet 27,3 milliarder kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

SpareBank 1 SMN har rating hos Moody’s og Fitch Ratings med henholdsvis A1 (negative outlook) og A- (stable outlook). Banken mottok i mars måned i likhet med flere øvrige finansinstitusjoner i Norge varsel om mulig nedgradering med inntil en karakter fra Moody’s.

Gjennomførte emisjoner i 2012

 • Det er i 2012 gjennomført en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere. Tegningsperioden var 12. - 26. mars 2012. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 740 millioner kroner. Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret den 11. april 2012, slik at regnskapsmessig effekt er fra 2. kvartal
 • Det ble i samme periode gjennomført emisjon rettet mot bankens ansatte. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 21 millioner kroner i ansatteemisjonen
 • I 3. kvartal er det gjennomført en rettet emisjon på 200 millioner kroner mot Sparebankstiftelsen SMN og en større internasjonal investor

Soliditet

Forannevnte emisjoner økte isolert sett kjernekapitaldekningen med 1,2 prosentpoeng. Siste 12 måneder har risikovektet balanse økt betydelig noe som har medført økning i kapitalkravet på 893 millioner kroner. Denne økningen har isolert sett redusert bankens kjernekapitaldekning med 1,0 prosentpoeng.  

Per 3. kvartal 2012 var kjernekapitaldekningen 10,6 prosent (10,4 prosent) og totalkapitaldekningen 11,9 prosent (12,1 prosent). Ren kjernekapitaldekning per 3. kvartal var 9,3 prosent (8,8 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.  

Gjennom 3. kvartal har det vært negativ migrering på noen av bankens næringslivsengasjement. Dette har økt kapitalkravet, men det er ikke grunnlag for å foreta tapsnedskrivninger på disse engasjementene. 

Konsernets egenkapital er isolert sett redusert i 3. kvartal med 111 millioner kroner knyttet til minoritetsinteresser som konsekvens av restrukturering av et datterselskap.  

Styret i SpareBank 1 SMN har stor oppmerksomhet rettet mot kapitaliseringen av konsernet. Forventningen om ytterligere økt krav til kjernekapital fremover nødvendiggjør ytterligere fokus på effektiv kapitalanvendelse i konsernet. Dette inkluderer blant annet begrenset og kontrollert kredittvekst, spesielt innenfor bedriftsmarked.

SpareBank 1 SMN har ingen planer om gjennomføring av egenkapitalemisjoner.

Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på 11 prosent og en kapitaldekning på 12 prosent.

Banken er IRB godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

I samarbeid med de øvrige IRB-bankene i SpareBank 1 alliansen har banken iverksatt en prosess for å søke om å benytte avansert IRB i sine beregninger. Søknaden forventes levert i løpet av 2013.

Tall i mill. kroner 30.9.2012 30.9.2011
Kjernekapital 8.826 7.504
Ansvarlig lån 1.066 1.171
Ansvarlig kapital 9.891 8.496
Kapitalkrav 6.638 5.748
Kjernekapitalandel 10,6 % 10,4 %
Kapitaldekning 11,9 % 12,1 %

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. september 2012 var 49,00 kroner (48,13), og resultatet per egenkapitalbevis ble 3,99 kroner (4,41). Per 30. september 2012 var kursen 37,00 kroner (36,31 kroner per 31. desember 2011). Det er i 2012 utbetalt et utbytte for 2011 på 1,85 kroner per bevis (justert for emisjoner gjennomført i 2012).  

Pris/Inntjening ble 6,96 (6,68) og Pris/Bok 0,76 (0,81).

Risikoforhold

Den negative utviklingen i internasjonal økonomi har fortsatt gjennom de tre første kvartalene av 2012. Effekten på norsk økonomi  skjer primært gjennom redusert etterspørsel for den eksportorienterte delen av næringslivet, men vi nyter godt av solide statsfinanser og høy etterspørsel i petroleumsindustrien. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og husholdingene opplever reallønnsvekst. Kombinert med fortsatt lave renter medfører dette at tapsrisikoen på personmarked fortsatt er lav.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen, hvor både kapitalforvalting i forbindelse med forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er svært lave i historisk sammenheng.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til tempo i de varslede reguleringsendringene for den europeiske finanssektoren, men norske myndigheter signaliserer at man har klare ambisjoner om førtidig innføring av nye krav. Dette kan påvirke norske bankers konkurranseevne relativt til øvrige banker. Denne utfordringen forsterkes av ulik tilnærming til kapitaldekningsregelverket som medfører at det skapes usikkerhet om norske bankers soliditet, sammenlignet med nordiske konkurrenter.

Utsikter fremover

SpareBank 1 SMN har i 2012 styrket sin markedsposisjon og har oppnådd en god resultatutvikling. Konsernet har en robust finansiering. Dette er i tråd med styrets ambisjoner.

Styret vil fremover ha stor oppmerksomhet på riktig prising av risiko på bankens bedriftsmarkedsportefølje samt implementering av ny organisasjonsmodell og realisering av de annonserte kostnadsambisjoner.  

Fortsatt uro i internasjonale finansmarkeder øker usikkerheten i nasjonal og regional økonomi. Næringslivet i bankens markedsområde har totalt sett fortsatt vekst og god lønnsomhet, selv om deler av eksportrettet virksomhet erfarer redusert etterspørsel. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomi isolert sett som tilsier endret risikobilde for resten av 2012.

SpareBank 1 SMN har en konservativ likviditetsstrategi og kan opprettholde ordinær drift i 18 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. SpareBank 1 SMN har meget liten internasjonal eksponering i sin ordinære forretning og begrenset direkte eksponering mot verdipapirmarkedene.

Styret er tilfreds med konsernets resultat per 3. kvartal 2012, og vektlegger særlig den gode underliggende drift og høye kvalitet i risikostyringen. Styret forventer et godt resultat også for 2012. 

 

  Trondheim, 25. oktober 2012   
  Styret i SpareBank 1 SMN   
       
       
       
       
Per Axel Koch Kjell Bjordal Aud Skrudland Arnhild Holstad
(leder) (nestleder)    
       
       
Bård Benum Elbjørg Gui Standal Paul E. Hjelm-Hansen Venche Johnsen
      (ansatterepr.)
       
       
      Finn Haugan
      (konsernsjef)

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN