Styrets beretning

1. kvartal 2012

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner)
 • Overskudd 1. kvartal 272 mill. kroner (255 mill. kroner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,0 % (13,2 %)
 • Vekst i utlån 9,9 % (11,4 %) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 14,2 % (14,1 %) siste 12 måneder
 • Kjernekapitaldekning 10,3 % (10,6 %). Inklusive gjennomførte emisjoner blir kjernekapitaldekningen 11,3 %
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,42 kroner (1,52 kroner)

Godt resultat i 1. kvartal 2012

Hovedtrekk:

 • Resultatøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor
 • Utlånsmarginene styrket gjennom kvartalet
 • Positiv inntektsutvikling i kjernevirksomheten, god avkastning på finansielle investeringer og positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen
 • Svært lave tap på utlån
 • Robust soliditet og god finansiering
 • Høy vekst i utlån til bolig og høy innskuddsvekst fra både privat og bedriftskunder

SpareBank 1 SMN oppnådde i 1. kvartal 2012 et overskudd på 272 mill. kroner (255 mill. kroner) og en avkastning på egenkapitalen på 13,0 % (13,2 %). Resultat før skatt ble 340 mill. kroner (325 mill kroner).

Driftsinntektene i 1. kvartal økte til 586 mill. kroner (577 mill. kroner) som følge av økte provisjonsinntekter sammenlignet med 1. kvartal 2011.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 160 mill. kroner (89 mill. kroner), hvor inntekter av eierinteresser utgjorde 99 mill kroner (54 mill. kroner).

Driftskostnadene ble 398 mill. kroner i 1. kvartal 2012 (348 mill. kroner).

Tap på utlån ble 8 mill kroner (netto inntektsført 6 mill. kroner) i 1.kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per 1. kvartal 2012 ble henholdsvis 9,9 % (11,4 %) og 14,2 % (14,1 %).

Det er i 1. kvartal 2012 gjennomført en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere. Tegningsperioden var 12. - 26. mars 2012. Emisjonen ble betydelig overtegnet. Emisjonen er registrert i foretaksregisteret 11. april 2012, slik at regnskapsmessig effekt kommer i 2. kvartal. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 740 mill kroner.

Det ble i samme periode gjennomført emisjon rettet mot bankens ansatte. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 21 mill. kroner i ansatteemisjonen.

De gjennomførte emisjoner, sammen med planlagt rettet emisjon hovedsakelig mot Sparebankstiftelsen SMN på 200 mill. kroner, vil styrke konsernets kapitaldekning med om lag 1,3 %-poeng. Kjernekapitaldekningen vil etter dette være om lag 11,6 % 

I 1. kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 1,42 kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 46,93 kroner ved kvartalsskiftet. Børskurs var 36,60 kroner ved utgangen av kvartalet.

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 1. kvartal 351 mill. kroner (356 mill. kroner).  Brutto utlåns- og innskuddsmarginer har forbedret seg gjennom kvartalet på bakgrunn av gjennomførte renteøkninger og redusert markedsrentenivå. Samtidig er bankens finansieringskostnad i pengemarkedet økt gjennom refinansiering av pengemarkedsfinansiering. Brutto rentemarginer på utlån og innskudd er nå på om lag samme nivå som i fjor.

Bankene er også i 2012 fritatt for innbetaling til Bankenes Sikringsfond.

Provisjoner på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Dette utgjorde i 1. kvartal 25,4 mill. kroner (28,0 mill. kroner).

Ved utgangen av 1. kvartal 2012 er det til sammen overført boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt på 25,4 mrd. kroner (20,0 mrd kroner). Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt er iverksatt i 2012, og per 31. mars 2012 er 275 mill. kroner overført til SpareBank 1 Næringskreditt.

Endring av regnskapsprinsipp

Verdiendringer i bankens portefølje av statssertifikater som er utstedt som nullkupong-obligasjoner har i SpareBank 1 SMN regnskapsmessig vært behandlet som kursgevinster, og dermed klassifisert som ”avkastning finansielle eiendeler”. Det er besluttet å omklassifisere dette som renteinntekter, da dette gir et riktigere bilde av regnskapet. Endringen er gjennomført fra og med 1. kvartal 2012 med tilhørende endringer på all historikk. Effekten i 1. kvartal 2012 var en økning i netto renteinntekter på 9 mill. kroner. I 1. kvartal 2011 var effekten en økning på 29 mill. kroner (med tilsvarende reduksjoner på avkastning finansielle eiendeler).

Økte provisjonsinntekter

Netto provisjons- og andre inntekter ble 235 mill. kroner i 1. kvartal 2012 (221 mill. kroner), og det er økte inntekter fra flere områder. Inntekter fra forsikring, eiendomsmegling og regnskapstjenester har størst økning.

Provisjonsinntekter, mill. kr 31.3.2012 31.3.2011 Endring
Betalingstjenester 46 49 -3
Sparing 10 14 -4
Forsikring 31 25 6
SpareBank 1 Boligkreditt 25 26 0
Garantiprovisjoner 8 8 0
Eiendomsmegling 72 64 8
Regnskapstjenester 26 18 8
Forvaltning 3 3 -1
Husleieinntekter 9 4 5
Øvrige provisjoner 6 11 -5
Sum 235 221 15

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 60 mill. kroner (36 mill. kroner).

Bankens aksjeporteføljer hadde i 1.kvartal 2012 netto kursgevinster på 3 mill. kroner (30 mill. kroner), herav 4 mill. kroner (21 mill. kroner) i kursgevinster på porteføljen i SpareBank1 SMN Invest.

Kursgevinster på obligasjoner og derivater i 1. kvartal 2012 ble 34 mill. kroner (-4 mill. kroner). SpareBank 1 SMN har fokus på investeringer i solide utstedere med lav markedsvolatilitet. Banken har en konservativ forvaltning av obligasjonsporteføljen med lite eksponering mot bankobligasjoner. Hovedtyngden av plasseringene er gjort i stats- og statsgranterte obligasjoner, kommuner og godt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Videre er konsernets samlede renterisiko holdt på et lavt nivå.

Kursgevinster på finansielle instrumenter i SpareBank 1 SMN Markets ble 23 mill. kroner (10 mill. kroner).

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 31.3.2012 31.3.2011
Kursgevinst/utbytte aksjer 3 30
Obligasjoner og derivater  34 -4
Valuta- og renteforretninger  Markets 23 10
Verdiendr. fin. eiendeler 60 36
SpareBank 1 Gruppen 47 31
SpareBank 1 Boligkreditt 14 6
SpareBank 1 Næringskreditt 3 1
Bank 1 Oslo Akershus 11 4
BN Bank 15 14
Polaris Media 2 -
Andre selskaper 7 -3
Tilknyttede selskaper 99 54
Sum 160 89

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 199 mill. kroner (152 mill. kroner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 47 mill. kroner (31 mill. kroner). Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 9 mill. kroner korrigering av resultat for 2011.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene vil overføre de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft for SpareBank 1-bankene. 

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,8 %, og bankens andel av resultatet i selskapet i 1. kvartal 2012 var 14 mill. kroner (6 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1-bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt.

Sparebank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 37 %, og bankens andel av resultatet i 1. kvartal 2012 ble 3 mill. kroner (1 mill. kroner).

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo Akershus. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank1 Oslo Akershus ble 11 mill. kroner (4 mill. kroner) i 1. kvartal 2012. Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 4 mill. kroner korrigering av resultat for 2011.

BN Bank

SpareBank1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 % per 31. mars 2012.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i 1. kvartal 2012 ble 15 mill. kroner (14 mill. kroner), inklusive amortiseringseffekter.

Polaris Media

Etter overtakelse av 18,81 % av aksjene i Polaris Media den 28. mars 2011 eier SMN konsern 23,45 % av aksjene i selskapet. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Bokført verdi på aksjene er 335 mill per 31. mars 2012 inklusive SpareBank 1 SMN sin estimerte andel av resultatet for 1. kvartal 2012 med 2,3 mill. kroner. Polaris Media sitt kvartalsregnskap har ikke vært tilgjengelig for banken ved utarbeidelse av regnskapet for SpareBank 1 SMN. Bankens resultatandel er derfor estimert med bakgrunn i vurderinger utført av eksterne meglere og derved beheftet med usikkerhet.

Andre selskaper

Dette er i all vesentlighet selskaper etablert for å håndtere overtatte næringslivsengasjementer. Resultatet på 7 mill. kroner representerer i all hovedsak verdiøkning på aksjene i et av disse selskapene.

Satsing i Ålesund

SpareBank 1 SMN overtok i 2009 BN Bank sin virksomhet i Ålesund. Utlånsporteføljen var i utgangspunktet garantert fra BN Bank mot en garantiprovisjon, og ved utgangen av 2011 var kunder med totale utlån på 3,1 milliarder kroner omfattet av garantien.

Det ble per 1. februar 2012 inngått avtale om at BN Bank frafaller garantien for 2,4 milliarder kroner av porteføljen, og at garantiprovisjonen for denne delen av porteføljen derved bortfaller med virkning fra samme dato. Per 31. mars 2012 gjenstår 0,7 milliarder i garantiporteføljen. Garantien vil løpe i tre år.

BN Bank-porteføljen danner grunnlag for bankens satsing på Sunnmøre.

Økte driftskostnader som følge av økt aktivitet mot markedet

Samlede kostnader ble 398 mill. kroner (348 mill. kroner) i 1. kvartal 2012. Økningen i driftskostnader i konsernet har med dette vært 50 mill. kroner tilsvarende 14 %.

I morbanken har kostnadsveksten vært 32 mill. kroner tilsvarende 12 %. Kostnadsøkningen tilskrives høyere personalkostnader som følge av økt bemanning på kundesiden og økte utviklingskostnader i SpareBank 1 samarbeidet. Styrking av bemanningen har også gitt en noe høyere lønnsvekst.

I bankens datterselskaper har kostnadene samlet økt med 19 mill. kroner tilsvarende 22 %, hovedsakelig etter økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 SMN Regnskap. Både omsetning og resultat har økt i begge selskapene.

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,59 % (1,45 %). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 53 % (52 %).

Lave tap og redusert mislighold

I 1. kvartal 2012 ble tap på utlån 8 mill. kroner (netto inntektsført 6 mill. kroner).

På bedriftskundeporteføljen er det i 1. kvartal 2012 netto tap på 9 mill. kroner (netto inntektsført 7 mill. kroner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 2 mill. kroner (4 mill. kroner). Det har i 2012 vært lave nye individuelle nedskrivninger samtidig som det har vært tilbakeføringer på to enkeltengasjementer. På privatkundeporteføljen er det i 1. kvartal 2012 netto inntektsført 1 mill. kroner (tap 1 mill. kroner).                                                                                                                 

Individuelle nedskrivninger på utlån per 1. kvartal 2012 utgjorde 164 mill. kroner (217 mill. kroner), en nedgang på 53 mill. kroner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 501 mill. kroner (680 mill. kroner), tilsvarende 0,53 % (0,77 %) av brutto utlån per 31. mars 2012.

Mislighold over 90 dager var 318 mill. kroner (477 mill. kroner), en nedgang på 159 mill. kroner. I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,33 % (0,54 %). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 94 mill. kroner (96 mill. kroner) tilsvarende 30 % (20 %). Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 183 mill. kroner (202 mill. kroner). Av brutto utlån utgjør dette 0,19 % (0,23 %). 70 mill. kroner (122 mill. kroner) eller 38 % (60 %) er tapsavsatt.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold).

Det er i 1. kvartal ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i morbanken. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 290 mill. kroner (290 mill. kroner).

Forvaltningskapital 99 mrd. kroner

Bankens forvaltningskapital per 1. kvartal 2012 var 99 mrd. kroner mot 95 mrd. kroner per 1. kvartal 2011. Økningen tilskrives hovedsakelig utlånsvekst.

Per 1. kvartal 2012 er 25,7 mrd. kroner (20,1 mrd. kroner) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Høy utlånsvekst til privatmarkedet

Samlede utlån har økt med 8,9 mrd. kroner (9,0 mrd. kroner) tilsvarende 9,9 % (11,4 %) siste 12 måneder og var 97,4 mrd. kroner (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) per 1. kvartal 2012.

Veksten på 12 måneders i utlån til bedriftskunder var 2,5 mrd. kroner (4,6 mrd. kroner) tilsvarende 6,7 % (13,9 %). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 41,0 mrd. kroner per 1. kvartal 2012.

Utlån til privatkunder økte med 6,2 mrd. kroner (4,4 mrd. kroner) til 56,8 mrd. kroner siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 12,4 % (9,6 %).

Utlån til privatkunder utgjorde 58 % (57 %) av ordinære utlån til kunder per 1. kvartal 2012.

Innskudd fra kunder økte med 6,1 mrd. kroner (5,3 mrd. kroner) siste 12 måneder til 49,0 mrd. kroner per 1. kvartal 2012. Dette tilsvarer en vekst på 14,2 % (14,1 %).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,8 mrd. kroner (1,2 mrd. kroner) til 21,0 mrd. kroner tilsvarende 9,1 % (6,8 %), og innskudd fra bedriftskunder økte med 4,3 mrd. kroner (4,1 mrd. kroner) til 27,9 mrd. kroner tilsvarende 18,3 % (20,8 %).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 1. kvartal 2012 på 4,7 mrd. kroner, en nedgang på 5 % siden 1. kvartal 2011. Det er avgang på spareprodukter og på energiforvaltning.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 31.3.2012 31.3.2011 Endr
Aksjefond 2.402 2.416 -14
Spareforsikring 695 810 -115
Aktiv forvaltning 939 977 -38
Energiforvaltning 203 291 -88
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 4.686 4.941 -255

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 10 % siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 10 %, på personforsikring 14 % og på tjenestepensjon 7 %. 

Forsikring, premievolum mill. kr. 31.3.2012 31.3.2011 Endr
Skadeforsikring 639 581 58
Personforsikring 181 159 22
Tjenestepensjon 139 130 9
Totalt 959 870 89

Privatmarked

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde i 1. kvartal 2012 en egenkapitalavkastning på 16,4 % (22,3 %).

Driftsinntektene har gått noe ned og ble i 1. kvartal 2012 samlet 215 mill. kroner (234 mill. kroner). Rentenettoen ble 126 mill. kroner (144 mill. kroner) og provisjonsinntektene 89 mill. kroner (89 mill. kroner). Inntektsreduksjonen er i stor grad knyttet til økte finansieringskostnader.

Utlånsmarginen i 1. kvartal 2012 ble 1,45 % (1,48 %), mens innskuddsmarginen ble 0,41 % (0,49 %) (målt mot 3 mnd Nibor).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 11,7 % (9,4 %) og 10,8 % (4,9 %).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 31.3.2012 31.3.2011 Endr.
Netto renteinntekter 126 144 -18
Provisjonsinntekter 89 89 0
Sum inntekter 215 234 -19
Driftskostnader 163 151 12
Resultat før tap 52 82 -31
Tap -1 1 -2
Resultat før skatt 53 82 -29
       
Ek avkastning e.skatt 16,4 % 22,3 %  
       
Utlån (mrd kr) 53,5 47,9 5,6
Innskudd (mrd kr) 21,4 19,3 2,1

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Bedriftsmarked

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 11,6 % (18,9 %). Nedgangen er knyttet til noe økte tap og høyere driftskostnader.

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 257 mill. kroner i 1. kvartal 2012 (259 mill. kroner).

Netto renteinntekter ble 218 mill. kroner (218 mill. kroner), mens provisjonsinntektene ble 39 mill. kroner (41 mill. kroner).

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,27 % (2,18 %) og 0,18 % (0,24 %). Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 7,7 % (15,4 %) og innskuddsveksten ble 16,8 % (15,9 %).

BM (mill kr) 31.3.2012 31.3.2011 Endr.
Netto renteinntekter 218 218 0
Provisjonsinntekter 39 41 -2
Sum inntekter 257 259 -2
Driftskostnader 100 86 14
Resultat før tap 157 173 -16
Tap 8 -11 18
Resultat før skatt 149 184 -34
       
Ek avkastning e.skatt 11,6 % 18,9 %  
       
Utlån (mrd kr) 39,3 36,5 2,8
Innskudd (mrd kr) 25,5 21,8 3,7

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og tabellen inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

SpareBank 1 SMN Markets

Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og - tjenester, og har styrket bemanningen innenfor aksjehandel, valuta og corporate finance.

SpareBank 1 Markets hadde totale inntekter i 1.kvartal 2012 på 30,0 mill. kroner (24,9 mill. kroner). Det er økte inntekter på valuta- og rentehandel sammenlignet med 2011.

Markets (mill. kr) 31.3.2012 31.3.2011 Endr.
Valutahandel 6,4 3,5 2,9
Renteprodukter 22,4 12,1 10,3
Corporate 0,8 1,1 -0,3
Verdipapirhandel, VPS, div. 3,2 3,7 -0,5
Investeringer -2,8 4,5 -7,3
Sum inntekter 30,0 24,9 5,1

Av brutto inntekter på 30 mill. kroner er henholdsvis 6,8 og 0,3 mill. kroner overført BM og PM. Dette er BM og PM sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 1. kvartal 2012 ble 31 mill. kroner (38 mill. kroner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 31.3.2012 31.3.2011 Endr
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 14,1 12,4 1,7
SpareBank 1 SMN Finans  14,1 8,6 5,5
SpareBank 1 SMN Regnskap 5,5 2,1 3,4
Allegro Finans -1,1 -0,6 -0,5
SpareBank 1 SMN Invest  3,1 21,0 -17,9
Eiendomsselskaper -4,8 -5,4 0,6
Sum 30,9 38,1 -7,2

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt nedslagsfelt med en markedsandel på 40 %. Selskapets resultat på 14,1 mill. kroner (12,4 mill. kroner) i 1. kvartal er meget tilfredsstillende. Antall omsatte enheter har økt med 7,6 % og samlet omsetningsverd med 27 % til 3,3 mrd. kroner sammenlignet med 1. kvartal 2011.

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat på 14,1 mill. kroner i 1. kvartal (8,6 mill. kroner). Selskapet har en robust inntjeningsbase, og samlede inntekter var 29,1 mill. kroner i 1. kvartal (23,9 mill. kroner). Tap på leasing- engasjementer ble i 1. kvartal 1,8 mill kroner mot 3,6 mill. kroner i samme periode i fjor. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 2,9 mrd. kroner, der leasingavtalene utgjør 1,8 mrd. kroner.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde et overskudd før skatt på 5,5 mill. kroner (2,1 mill. kroner). Oppkjøp av flere lokale regnskapskontor i 2011 forklarer mye av økningen. Selskapet har i 2012 ervervet 40 prosent av aksjene i regnskapsbyråkjeden Consis. Resterende 60 prosent av selskapet er eid av Sparebanken Hedmark.

Allegro Finans hadde i 1. kvartal 2012 et underskudd på 1,1 mill. kroner (underskudd 0,6 mill. kroner) før skatt. Selskapet har en portefølje på ca 2 mrd. kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale børsnoterte virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 1. kvartal 2012 på 3,1 mill. kroner (21,0 mill. kroner). Resultatet er i sin helhet knyttet til gevinster på selskapets aksjeporteføljer.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 15 mrd. kroner og er dermed finansiert i 16 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 73 % (71 %).

SpareBank 1 Boligkreditt fremstår som bankens viktigste finansieringskilde, og i 1. kvartal 2012 er utlån på ytterligere 3,6 mrd. kroner overført boligkredittselskapet. Per 31. mars 2012 var utlån på samlet 25,4 mrd. kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt. Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt er iverksatt i 2012, og per 31. mars 2012 er  275 mill. kroner overført SpareBank 1 Næringskreditt.

Rating

SpareBank 1 SMN har rating hos Moody’s og Fitch Ratings med henholdsvis A1 (negative outlook) og A- (stable outlook). Banken mottok i mars måned i likhet med flere øvrige finansinstitusjoner varsel om mulig nedgradering med inntil en karakter fra Moody’s.

Soliditeten styrkes gjennom innhenting av ny egenkapital

Per 1. kvartal 2012 var kjernekapitaldekningen 10,3 % (10,6 %) og totalkapitaldekningen 11,8 % (12,5 %).
Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på minimum 11 % og en kapitaldekning på 12 %.
Banken er IRB godkjent og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

Kapitaldekning 31.3.2012 31.3.2011
Kjernekapital 7.902 7.330
Ansvarlig lån 1.107 1.308
Ansvarlig kapital 9.008 8.638
Kapitalkrav 6.127 5.537
Kjernekapitalandel 10,3 % 10,6 %
Kapitaldekning 11,8 % 12,5 %

Emisjoner

Det er i 2012 gjennomført en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere. Tegningsperioden var 12. - 26. mars 2012. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 740 mill kroner. Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret den 11. april 2012, slik at regnskapsmessig effekt kommer i 2. kvartal. Det ble i samme periode gjennomført emisjon rettet mot bankens ansatte. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 21 mill. kroner i ansatteemisjonen.

Det skal videre gjennomføres rettet emisjon hovedsakelig mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN på inntil 200 millioner kroner.

Totalt vil kjernekapitalen styrkes med om lag 960 mill. kroner og kjernekapitaldekningen vil øke fra 10,3 % til 11,6 %. Ren kjernekapital, det vil si kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner, vil bli 10,1 %.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2012 var 46,93 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 1,42 kroner.

Per 31. mars 2012 var kursen 36,60 kroner, og det er i 2012 utbetalt et utbytte for 2011 på 1,85 kroner per bevis.  

Pris/Inntjening ble 6,46 og Pris/Bok 0,78 per 31. mars 2012.

Nøkkeltallene er korrigert for gjennomførte emisjoner. 

Risikoforhold

Den internasjonale finanskrisen påvirket også den norske økonomien. Arbeidsledigheten i Norge avtok gjennom 2010 og inn i 2011, men flatet ut andre halvår 2011. Prognoser tilsier fortsatt stabil arbeidsledighet, og vi legger til grunn at husholdningene vil oppleve økt reallønnsvekst i 2012. Selv om man kan forvente renteøkninger fra Norges Bank fremover vil rentenivået fortsatt være lavt i forhold til historiske nivåer. Dette tilsier at risikoen for økte tap på personmarked fortsatt er lav.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er svært lave i historisk sammenheng.  Den svake økonomien i EU representerer fortsatt en betydelig usikkerhet selv om flere stimuleringstiltak har gitt midlertidig positive effekter for finansmarkedene. En sterk norsk økonomi medfører at kronen er sterk, noe som kan føre til kostnadsutfordringer for deler av den eksportrettede industrien, selv om disse motvirkes av innenlandsk vekst.

Selv om norske banker i svært liten grad er eksponert mot PIIGS, kan uroen knyttet til tapsrisikoen i europeiske banker medføre at mistilliten smitter over på norske banker. Nye kjernekapitalkrav fra EBA medfører at det oppstår behov for betydelige emisjoner i Europa, samtidig som finansinstitusjonene vil bygge ned sine balanser for å nå de nye kapitalmålene.  Det er risiko for at en slik nedbygging vil medføre økt usikkerhet og volatilitet. Videre medfører ulik tilnærming til kapitaldekningsregelverket at det skapes usikkerhet om norske bankers soliditet, sammenlignet med nordiske konkurrenter. I sum medfører dette at det også i perioden fremover er forhold som kan ha negativ effekt på bankens mulighet til å finansiere seg i utlandet.

Utsikter fremover

Utsiktene for den europeiske økonomien er krevende, mens det er tegn til bedring i internasjonal økonomi for øvrig. Konsekvensene for virksomheten i bankens markedsområde har så langt vært begrensede. Lavt mislighold og lave tap i bankens portefølje reflekterer dette.

Styret er forberedt på at denne situasjonen kan endre seg. Arbeidsledigheten er imidlertid lav, og det er få signaler i regional makroøkonomi isolert sett som tilsier vesentlig endret risikobilde utover i 2012.

I 1. kvartal 2012 har banken gjennomført fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon. Dette har forbedret bankens soliditet vesentlig, og banken er bedre posisjonert til å utnytte muligheter i markedet. Bankens finansiering er robust med betydelige likviditetsreserver.

Banken har en sterk markedsposisjon. For å forsterke posisjonen har styret iverksatt et program som har som mål å ytterligere styrke kundeorienteringen og derigjennom effektiviteten i konsernet.

Styret er godt fornøyd med konsernets resultat for 1. kvartal 2012, og SpareBank 1 SMN har gode forutsetninger for å kunne oppnå et godt resultat for 2012. 

 

 

  

                                                               Trondheim, 26. april 2012

                                                               Styret i SpareBank 1 SMN

 

 

          Per Axel Koch             Kjell Bjordal         Aud Skrudland            Arnhild Holstad          Bård Benum  

          (leder)                         (nestleder)

              

          Elbjørg Gui Standal     Paul E. Hjelm-Hansen       Venche Johnsen           Finn Haugan

                                                                                                    (ansatterepr.)               (konsernsjef)

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN