Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Renteinntekter  1.009 1.029 1.011 936 915 924 894 827 776
Rentekostnader 659 691 657 592 559 601 549 506 449
Netto renteinntekter 351 338 354 344 356 323 345 321 328
Provisjonsinntekter 196 188 200 199 192 199 196 193 178
Provisjonskostnader 21 25 21 19 18 23 21 19 18
Andre driftsinntekter 60 69 56 52 47 47 35 54 35
Netto provisjons- og andre inntekter 235 232 234 232 221 222 210 229 194
Utbytte 0 2 0 31 3 0 0 42 1
Inntekt av eierinteresser 99 119 49 69 54 83 69 57 41
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 60 81 39 -1 33 85 30 9 -34
Netto avk. på finansielle investeringer 160 202 88 99 89 168 100 108 8
Sum inntekter 746 772 676 675 666 713 655 657 529
Personalkostnader 232 196 209 208 198 137 191 177 78
Administrasjonskostnader 97 114 86 96 86 98 76 81 83
Andre driftskostnader 69 103 66 57 65 76 52 45 44
Sum driftskostnader 398 412 361 361 348 311 320 303 206
Resultat før tap 349 360 315 314 318 402 335 354 323
Tap på utlån, garantier m.v. 8 26 8 -1 -6 25 12 28 68
Resultat før skatt  340 333 306 315 325 377 323 327 255
Skattekostnad 68 54 66 65 70 60 67 66 67
Periodens resultat 272 279 240 250 255 318 256 260 188

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN