Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv
  2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010
Renteinntekter  989 1.009 1.029 1.011 936 915 924 894 827
Rentekostnader 619 659 691 657 592 559 601 549 506
Netto renteinntekter 369 351 338 354 344 356 323 345 321
Provisjonsinntekter 240 196 188 200 199 192 199 196 193
Provisjonskostnader 22 21 25 21 19 18 23 21 19
Andre driftsinntekter 71 60 69 56 52 47 47 35 54
Netto provisjons- og andre inntekter 288 235 232 234 232 221 222 210 229
Utbytte 9 0 2 0 31 3 0 0 42
Inntekt av eierinteresser 50 99 119 49 69 54 83 69 57
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 20 60 81 39 -1 33 85 30 9
Netto avk. på finansielle investeringer 79 160 202 88 99 89 168 100 108
Sum inntekter 737 746 772 676 675 666 713 655 657
Personalkostnader 223 232 196 209 208 198 137 191 177
Administrasjonskostnader 98 97 114 86 96 86 98 76 81
Andre driftskostnader 80 69 103 66 57 65 76 52 45
Sum driftskostnader 401 398 412 361 361 348 311 320 303
Resultat før tap 336 349 360 315 314 318 402 335 354
Tap på utlån, garantier m.v. 17 8 26 8 -1 -6 25 12 28
Resultat før skatt  319 340 333 306 315 325 377 323 327
Skattekostnad 81 68 54 66 65 70 60 67 66
Periodens resultat 238 272 279 240 250 255 318 256 260

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN